Nanebevstoupení Páně II

Autor:
Publikováno:

Alternativní liturgie Nanebevstoupení Páně (vhodná pro stacionární bohoslužbu - např. ve venkovním terénu v přírodě)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází.

Introit

(Ž 93)
Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic.
Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
Vždyť Bůh je Král nad celou zemí.

přivítání

Bratří a sestry, dnes je svátek Nanebevstoupení Páně.
Ježíš dokonal svůj pozemský úkol, naplnil svoje dílo a navrací se k Otci, do Boží slávy.
Avšak po této cestě (v dnešním evangeliu) nejde sám, ti, kdo v něj uvěřili, smějí jít s ním.
Tak i my dnes projdeme spolu s nimi první část cesty.
A budeme spolu s učedníky hledět s důvěrou i k tomu, čím ještě projít nemůžeme, co nás teprve očekává.
Náš Pán nás předchází na cestě k nebeskému Otci.

confiteor

improvizovat dle situace
Kyrie – confiteor + 3x zpěv Kyrie eleison
nebo  v případě nedostatečné intimity:  chvíle ticha + modlitba předsedajícího, resp. pouze modlitba předsedajícího

vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
před očima svědků jsi vyvýšil svého jednorozeného Syna
nade všechny síly, mocnosti a vlády světa.
Dej ať i my smíme k Tobě vystoupit, svým srdcem i svou myslí,
a zůstáváme v lásce Ježíše Krista
toho, který žije a kraluje nyní i navěky
Amen

část II. – cesta + zastavení (Ježíšova řeč na rozloučenou)

Jan 14,1-3
aleluja
Věčný Bože,
ty jsi pro nás připravil místo ve své blízkosti.
Osvoboď nás od úzkosti z toho, co přichází,
a  naplň naše dny svým pokojem.
Skrze Ježíše Krista.

Jan 15, 12-15
aleluja
Bože,
Odhalil jsi nám tajemství pravé lásky.
Kéž i my nasadíme svůj život, svůj čas pro službu druhým.
skrze Ježíše Krista.


Jan 16, 12-14
aleluja
Bože,
tobě není nic skryté,
ať nás uchvátí Duch pravdy a vede naše poznání k tobě.
Skrze Ježíše Krista


Jan 16, 25-28
aleluja
Nebeský Otče,
přijímáš za své dítě každého, kdo uvěřil tvému Synu.
Přijmi i mne, ať jsem pevně zakořením ve společenství lásky
skrze Ježíše Krista.

krátké zpěvy aleluja lze vzít
např. z
649, 663, svítá 61, svítá 471

část III. – homilie

na vrcholu
čtení Efezkým 1, 17-25

píseň 352

evangelium Lk 24, 44-53

kázání formou rozhovoru nad obrazem nanebevstoupení
npař.:

http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/4384/=292739.501.jpg


po kázání  buď společně vyzdobíme kříž květinami
nebo vytvoříme společně obraz člověka – nového stvoření

Přímluvy

z lidu
 
(nebo podle J.Ruckla)

Vzkříšený Pán zasedl po Otcově pravici a stará se u něho o naše záležitosti. V jeho
jménu se obraťme k Bohu a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.
 
▪ Tvůj Syn, Bože, poslal učedníky ke všem národům jako své svědky. Dej, ať
všichni křesťané i v dnešní době naplňují toto poslání.

▫ Tys dal svému Synu veškerou moc na nebi i na zemi. Upevni mocné tohoto světa
ve službě spravedlnosti a míru.
 
• Tvůj Syn přinesl pravý pokoj. Osvoboď všechny lidi i národy od strachu,
nepřátelství a násilí.
 
• Tvůj Syn slíbil, že s námi bude po všechny dny až do konce světa. Dej, ať jeho
přítomnost pocítí především trpící lidé.
 
◦ Tvůj Syn posílá církvi svého životodárného Ducha. Dej nám jeho sílu, aby obnovil
naši víru, naději a lásku.
 
Bože, tvá moc se projevila vzkříšením a vyvýšením tvého Syna.
Dej, ať působí i v životě všech lidí.
Za ně i za sebe jsme prosili skrze Krista, našeho Pána. Amen.

zpěv Neseme, Pane, chléb a víno

Preface

Chválíme Tě Otče -
Stvořil jsi nebesa, zemi jsi položil základy
a všechno, co je, trvá jen díky tvému bytí.
Náš a tvůj život jsou úžasně spojeny v jedno
ve tvém Synu, Ježíši Kristu.
On bydlel mezi námi,  
abychom my směli navěky přebývat s tebou.
Jeho jsi před zraky učedníků vyzdvihl do své slávy,
rozevřel jsi kvůli němu oponu,
která oddělovala Boha a člověka.
A proto nyní, vždycky a navěky
tě chceme chválit a radostně voláme:
Svatý, svatý, svatý...

Anafora (upravená skotská)

Oslavujeme tě a vzdáváme ti díky,
není větší lásky, nežli je tvá, milující Otče.
Dal jsi nám svého Syna,
který se narodil jako člověk.
Poslušný tvé vůle zemřel na kříži,
a tys ho vzkřísil z mrtvých svou mocí.
On rozlomil pouta zla
a vysvobodil tvůj lid,
aby byl ve světě jeho tělem.

V noci, kdy byl vydán na smrt,
když věděl, že přišel jeho čas,
miloval ty, kteří byli jeho, až do konce.
Při večeři se svými učedníky
vzal chléb, vzdal ti díky,
chléb lámal a dával jim ho se slovy:
Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich,
znovu ti vzdal díky
a dal jej svým učedníkům se slovy:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve,
která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.

Proto nyní podle přikázání tvého Syna
slavíme památku
jeho požehnaného utrpení a smrti,
i jeho slavného vzkříšení a nanebevstoupení
a očekáváme příchod jeho království.
Sjednoceni s ním,
přinášíme tyto dary
a s nimi sebe sama:
jako jednu svatou a živou oběť.

Vyslyš nás, nejmilosrdnější Otče,
a sešli svého svatého Ducha
na nás a na tento chléb a toto víno,
ať se tvou životodárnou mocí
stanou tělem a krví tvého Syna,
abychom zapáleni ohněm tvé lásky
s novou silou sloužili tvému království.

Pomoz nám,
ať společně rosteme k jednotě lásky,
abychom jednou vstoupili do tvého dědictví,
spolu s Pannou Marií, apoštoly a proroky
a se všemi našimi bratry a sestrami:
s těmi, kdo žijí, i s těmi, kdo zesnuli,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

Písně:

352 (když nastal den čtyřicátý), 353 Aj Pán kraluje
608 Bůh je náš Pán a král