Nanebevstoupení Páně

Autor:
Publikováno:

Liturgická příprava. Texty Sk 1:1-11; Ž 47; Ef 1:15-23; Lk 24:44-53. Liturgická barva: bílá.

Pozdrav

Vzkříšený Pán Ježíš Kristus ať je s vámi se všemi…
Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého

Introitus Viri Galilaei

Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi, haleluja.
Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,
znovu přijde právě tak, haleluja, haleluja!
V: Lidé všech národů, tleskejte v dlaně,
Hlaholte Bohu, plesejte zvučně
Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu
Hospodin za zvuku polnic.
(Sk 1:11, Ž 47:2.6)

Confiteor

Volejme v pokoře k Pánu:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce.
Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.

Kyrie

Pane smiluj se
Kriste smiluj se
Pane smiluj se nad námi.

Absoluce

Vám všem, kteří takto vyznáváte, litujete svých hříchů a spoléháte na ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše Krista, zvěstuji slova milosti Boží a odpuštění hříchů ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Píseň: 157 Chvaltež Boha! Nechť slávy, čest (Evangelický zpěvník)

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
tvůj jednorozený Syn, náš Spasitel,
vystoupil na nebesa.
I nás jednou přijmi do svého nebeského království,
abychom mohli spatřit slávu tvého Syna a našeho Pána
a mohli se z ní těšit.
Neboť on s tebou a Duchem svatým
žije a vládne na věky.
Amen

nebo

Všemohoucí Bože,
tvůj jediný Syn byl vzat do nebe
a ve tvé přítomnosti se za nás přimlouvá.
Přijmi nás a naše modlitby za celý svět
a na konci přijmi všechno do své slávy
skrze Ježíše Krista, našeho svrchovaného Pána,
kterého s tebou a Duchem Svatým chválíme a ctíme
jako jediného Boha nyní i navěky.
Amen.
(ELCA)
nebo

Všemohoucí Bože,
tvůj požehnaný Syn, náš Spasitel Ježíš Kristus
vystoupil nade všechna nebesa
aby naplnil všechny věci.
Milostivě nám dej víru a důvěru,
že s námi na zemi zůstane, jak slíbil, do konce času,
on, který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(ELCA)

Čtení z Písma

Sk 1, 1-11

Žalm

Ž 47 Jak veliký je Hospodin (podle Evangelického zpěvníku, sloky 1-3)
nebo I. alleluia Ascendit Deus in iubilatione (Ž 47:6)

Čtení z Písma

Ef 1, 15-23

Zpěv před evangeliem

352 Když nastal den čtyřicátý (podle Evangelického zpěvníku, sloky 5-7)
nebo II. alleluia Dominus in Sina (Ž 68:18-19):

Haleluja,
Panovník ze Sínaje táhne do svatyně.
Vystoupil jsi na výšinu,
ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl.

Evangelium

L 24, 44-53

Kázání

Credo (možno zpívat podle Evangelického zpěvníku 152)

Přímluvy (možno podle Agendy II, str. 181)

Preface

Pán s vámi
I s tebou

Pozdvihněme svá srdce k Pánu
Máme je u Pána

Vzdávejme mu díky
Neboť je to důstojné a spravedlivé

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom tě tebe, věčný Bože,
vždy a všude chválili a vzdávali ti díky,
skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on se po svém vzkříšení zjevoval svým učedníkům
a ty jsi jej před jejich zraky vyzdvihl ke své pravici.
Dal jsi mu veškerou moc na nebi i na zemi
a on nám vše zaslíbil sílu Ducha svatého.

Proto se i my připojujeme
spolu s anděly a nebeskými zástupy
k chvalozpěvu slávy a voláme:
Svatý…

nebo

Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
abychom na všech místech a ve všech časech
vzdávali díky tobě, všemohoucí, věčný Bože,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

On se po svém vzkříšení zjevil svým učedníkům
a před jejich zraky byl vzat do nebe,
aby nám připravil místo
a učinil z nás podílníky na své božské přirozenosti.

A proto s anděly, archanděly a všemi nebeskými zástupy
chválíme a velebíme tvé svaté jméno a voláme:
Svatý...


nebo

Je vskutku správné,
a je to naše povinnost i naše radost
že můžeme ve všech časech a na všech místech
vzdávat ti díky a chválit tě,
všemohoucí a milosrdný Bože,
skrze našeho spasitele Ježíše Krista,

který se, posazen na trůnu po pravici Otce
za nás přimlouvá jako náš Velekněz.

A tak, se všemi sbory andělů,
se všemi věřícími v každé době a na každém místě
chválíme tvé jméno a připojujeme se k jejich nekončící písni:
Svatý...

Eucharistická modlitba

Buď pochválen Bože nebe a země. Ty jsi se smiloval nad svým stvořením. Tvůj Syn se stal pro nás člověkem. Děkujme ti za dílo vykoupení, které pro nás tvůj Syn vydobyl na kříži.
Prosíme: Sešli na nás svého svatého Ducha a obnov nás na těle i na duchu, abychom pod podobou tohoto chleba a vína přijímali Kristovo tělo a jeho krev k naší spáse, když činíme to, co nám nařídil:

On večer před svým utrpením vzal chléb, lámal jej, vzdal ti díky a podával jej svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Stejně tak vzal po jídle kalich, znovu ti vzdal díky, dal jej svým učedníkům a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se za vás a za všechny prolévá na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

Sešli na nás a na tyto dary svého svatého Ducha, který dává život. Spoj nás a všechny, kteří přijímají Kristovo tělo a jeho krev, ve své společenství.

Neboť skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba Páně

Pozdravení pokoje

Agnus Dei

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Non sum dignus

Pane, nejsem hoden, aby ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena

Antifona před přijímáním

Chléb, který lámeme, zdaliž není společenstvím těla Kristova
Kalich nové smlouvy, který dobrořečíme, zdaliž není společenstvím krve Kristovy.

Antifony k přijímání

A) Psalite Domino
Žalmy zpívejte Pánu, haleluja.
Tomu, kterýž se vznáší nad nebem nebes starodávních.
(Ž 68:33.34)
B) Data est mihi
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
(Mt 28:18.19)

Po přijímání

Ježíši Kriste, ty jsi se v této hostině s námi spojil. Prosíme: proměňuj nás svou mocí, provázej naše kroky v životě, řiď naše myšlení i činy, abychom konali tvou vůli.
Tobě buď čest a sláva na věky.
Amen

Slova poslání

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,  2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. (Žd 12, 1-2a)

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec + i Syn i Duch svatý.
Jděte ve jménu Páně!

nebo

Ať vám všemohoucí Bůh žehná s poznáním, že jeho jediný Syn vystoupil na nebesa, aby vám připravil místo.
Amen.

Ať vás posilují a pomáhají vám Kristovy přímluvy po pravici Boží.
Amen.

Ať jste při Kristově zaslíbeném příchodu nalezeni bez poskvrny a uvítáni do radosti Božího věčného království
Amen.

A všemohoucí Bůh, Otec, + Syn i Duch svatý ať vám žehná nyní i navěky.
Amen.

nebo

Kristus odešel, aby nám připravil místo.
Ať vám jeho vzkříšení přináší
radost a pokoj ve víře,
abyste neměli nedostatku v naději.

Všemohoucí Bůh,
Otec, + Syn a Duch svatý
vám žehnej nyní i navěky.
Amen.

Závěrečná píseň: EZ 355 Kristus má v rukou celý svět

Zdroje:
Evangelisches Gottesdienstbuch
Agenda II ČCE
Evangelický zpěvník
Eucharistické modlitby podle liturgického roku, Síť