Biblické kořeny liturgie

Autor:
Publikováno:

Biblické verše a oddíly korespondující s jednotlivými částmi liturgie.

Shromažďování

 • Ž 149:1 - Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!
 • Joel 2:15-17 Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění!  Shromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte pacholátka i kojence od prsů, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. Ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi, ať prosí: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pronárody. Proč se má mezi národy říkat: »Kde je jejich Bůh?«"
 • Mt 18:20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
 • Sk 2:1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Pozdrav
 • 2Kor 13:13 - Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
 • J 20:19 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."
Vyznání a odpuštění
 • 1J 1:8-9 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Kyrie eleison
 • Ž 123:3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi (LXX eleéson hémas, Kyrie, eleéson hémas)! Dosyta jsme zakusili pohrdání.
 • Lk 17:12b.13 šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!"
 • Mt 18:13 Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'
 • Lk 18:38n - Tu zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"  Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"
 • Mt 20:30n - A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane (eleéson hémas, Kyrie), Synu Davidův!" Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!"
 • Mt 15:22 A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá."

V tomto zpěvu nachází své hudební vyjádření duch celníkovy modlitby z Ježíšova podobenství (Lk 18:13). Základ této modlitby formuje pokora a intenzivní vědomí toho, kdo jsme. Pouze prostřednictvím velkého milosrdenství Božího k němu může hříšník přistupovat k modlitbě a přicházet do jeho přítomnosti. (J. Micheel)

Gloria in excelsis Deo
 • Lk 2:13n -  A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:  "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Toto je expanze tématu andělů zpívajících při narození Spasitele (Lk 2:14). Vyslovujeme identitu toho kterého uctíváme, velebíce jeho bytí a konání. Připomínáme si že největší Boží slávou je jeho milost. (J. Micheel)

Pán s vámi (Dominus vobiscum)
 • Ruth 2:4 Tu přišel z Betléma Bóaz a pozdravil žence: "Hospodin s vámi." Odpověděli: "Hospodin ti žehnej." (VUL et ecce ipse veniebat de Bethleem dixitque messoribus Dominus vobiscum qui responderunt ei benedicat tibi Dominus)
 • Lk 1:28 Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."
 • 2Tim 4:22 (BKR) Pán Ježíš Kristus budiž s duchem tvým (VUL Dominus Iesus cum spiritu tuo).

Bohoslužba slova

 • Mt 4:4 - On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
 • 1Tim 4:13 - Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
 • 2Tim 4:2 - Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
 • Kol 3:16n - Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Vyznání víry (Credo)
 • J 14:1 "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
 • J 9:35 - Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?"
 • 1Kor 15:3 Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,
 • Řím 1:3.4 (NBK) - ohledně jeho Syna - který podle těla povstal z Davidova semene a který byl podle Ducha svatosti mocně označen za Božího Syna skrze vzkříšení z mrtvých - našeho Pána Ježíše Krista.
 • 1Tim 3:16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.

Krédo, ovšemže, není převzato z Písma svatého přímým způsobem jako ostatní zpěvy, ale  jakou více biblickou píseň bychom měli zpívat. Znovu si připomínáme, kdo je Bůh a co učinil, se zvláštním důrazem na osobu a dílo Krista. (J. Micheel)

Přímluvné modlitby
 • 1Tim 2:1-3a - Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha.
 • Řím 15:30 Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha.

Eucharistie

 • Sk 2:42.46 Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. [...] Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce.
 • J 6:51-56 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Pozdrav pokoje
 • Mt 5:23.24 Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.
 • J 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí
 • Řím 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všecky církve Kristovy.
 • 1Pt 5:14 Pozdravte jedni druhé políbením lásky. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu.
Sanctus
 • Iz 6:3 - Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."
 •  Mt 21:9 Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!"

V tomto kantiku zaznívá píseň andělů (Iz 6:3), Boží věrná a svobodná milost je velebena jako jeho slavná moc ("Sabaoth", "zástupů"). Tomu kdo uctívá Boha, je zde nabídnuta jedinečná příležitost: může se na chvíli připojit ke zpěvu andělů kolem Božího trůnu (J. Micheel)

Slova ustanovení
 • Mk 14:22-24 Když jedli, vzal chléb, požehnal. lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.
 • Mt 26:26-28 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo." Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
 • 1Kor 11:23 - Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."
 • Lk 22:17-20 Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží." Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá."
Agmus Dei
 • J 1:29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
 • Zj 19:9  (BKR) I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni. A řekl mi: Tatoť slova Boží jsou pravá.
 • Mt 8:8 Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.

V Agnus Dei je krásně a prostě spolu protkáno objektivní a subjektivní ospravedlnění: "Kriste, Beránku Boží, ty snímáš hřích světa, smiluj se nad námi". Jsme ozvěnou volání Jana Křtitele a ukazujeme na Spasitele všech, abychom ho pak požádali o přivlastnění jeho spásného díla každému z nás.(J. Micheel)

Požehnání
 • Ž 28:9 Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!
 • Nu 6:23  Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy:  »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám."
 • Ž 118:26b Žehnáme vám z Hospodinova domu.
 • 1Par 16:2 Zatím dokonav David obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu.
Vyslání
 • Lk 7:50 A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!"
 • Lk 8:48 On jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji."