5 praktických kroků k obnově

Autor:
Publikováno:

5 praktických kroků doporučených Studijní skupinou pro svátosti při Presbyteriánské církvi v USA k posílení vnímání úlohy svátostí v životě církve.

(Následující text je neumělý překlad částí dokumentu Invitation to Christ).

Ve víře, že žitá zkušenost prohlubuje naše porozumění, nabízíme tyto praktické kroky pro svátostnou obnovu. Věříme, že bohatší a silnější křestní praxe pomůže mnohem jasněji vidět jak být církví slova a svátosti v potřebném světě. V našem pastýřském dopisu nabízíme pět jednoduchých úkolů pro církev. Pro některé sbory budou důvěrně známé, pro jiné budou zcela nové. Tyto kroky jsou doproučením jak používat obyčejné věci, které jsou [zároveň] hluboce významné. Stavějí před nás význam našeho společného života jako společenství pokřtěných, které je vyživováno slovem a svátostmi a vysláno sloužit světu.

1. Postavte křtitelnici tak, aby ji plně viděl celý sbor.
Přeneste křtitelnici do prostoru, kde se sbor schází k bohoslužbám. Zvažte umístění křtitelnice na místo kde je pro sbor viditelná a přístupná každý týden. To může znamenat například umístění do středu uličky mezi lavicemi nebo poblíž vchodu do kostela. Uvažujte v pojmech křestního prostoru, který by měl zahrnovat i prostor pro shromáždění lidu okolo křtitelnice a, pokud církev slaví Velikonoční vigilii, svícen s paškálem (paškál - velikonoční svíce - je připomínkou velikonočního tajemství Kristovy smrti a vzkříšení. U křtitelnice připomíná umírání a povstávání s Kristem během křtu). Při přípravě na neděli věnujte nějaký čas během týdne experimentování s různými místy kazatelny a zvažte, jak každá změna proměňuje význam křtu pro sbor pokaždé, když členové vstoupí do bohoslužebného prostoru. Jak promlouvá umístění křtitelnice a stolu Páně k vašemu sboru?
2. Otevřete křtitelnici a naplňujte ji vodou každý den Páně
Pamatujte, že křtitelnice je nádobou pro hlavní a ústřední symbol křtu, kterým je voda. Voda ať je v ní pokažé přitomna - ať už se slaví křest či nikoliv. Můžete dokonce odstranit víko křtitelnice, je-li to možné. Víka byla užívána primárně proti krádeži vody z pověrčivých důvodů.

Je vhodné začít s určitým množstvím vody ve křtitelnici a mít džbánek, se kterým se dá nalít další voda během bohoslužeb. Tento džbánek může být umístěn na malém stolku, na podlaze před křtitelnicí nebo může být přinesen v průvodu. Duchovní, asistující presbyter nebo i nějaké dítě může nalít vodu do křtitelnice. Je důležité pomoci nalévajícímu pochopit křestní významy evokované v tomto milosti plném aktu.

Kdy je v liturgii čas pro vlití vody? Během bohoslužeb je mnoho různých příležitostí, kdy vlití vody nebo upozornění na křtitelnici pomáhá hlouběji porozumět našemu životu ze křtu. Voda, která je vidět a slyšet - na začátku bohoslužeb, při vyznání hříchů a rozhřešení, při ofěře nebo při poslání - přitahuje pozornost k naší křestní identitě jako Božích vlastních, naší trvalé potřeby milosti a našeho povolání k životě v učednictví.
3. Dávejte na stůl Páně kalich a patenu každou neděli.
Tyto nádoby upozorní sbor na zásadní význam našeho eucharistického života, života díkůvzdání za to, kým jsme v Kristu. I když se neslaví Večeře Páně, nechte prázdnou patenu a kalich uprostřed stolu tak, aby tyto symboly mohly hovořit o hladu po Kristu, který nás sytí u svého stolu. Tak jako musí být viditelná křtitelnice, aby mohla vyjadřovat svůj význam, tak musí být umožněno i stolu Páně, aby fungoval jako symbol. Buďte citliví k tomu, co přítomnost dalších věcí na stole Páně říká o významu jídla.
4. Veďte vhodné části nedělní bohoslužby od křtitelnice a od stolu Páně.
To, co děláme a jak to děláme, sděluje význam každopádně tak mnoho jako to, co říkáme. Záměrné vedení bohoslužby od křtitelnice pomáhá lidem vytvořit teologická spojení, která by jim jinak nebyla jasná. Přítomnost předsedajícího u křtitelnice  vítá sbor k vidění a slyšení částí liturgie, která má křestní implikace. Např. vedení zpovědní modlitby a slova milosti od křtitelnice zakládá naši důvěru v Boží odpuštění v naší křestní identitě. Pozdvižení rukou s vodou při vyslovování slov odpuštění může toto spojení ještě více zesílit.

Zvažte zdůraznění významu všech skutků spojených se zaslíbením, pokud se konají u křtitelnice, kde s námi Bůh uzavírá smlouvu. Přijímání nových členů, ordinace a instalace, posvěcení kostela, pověření a sňatek se všechny mohou odehrávat u křtitelnice.

Křest dává církvi její poslání i její identitu. Sbírka nebi požehnání u křtitelnice nám připomínají, že jsme vyslaný lid, pokřtěný k službě světu. Služba, misie, vedení i etika koření v našem obmytí v milosti pro sebedávání se ve světě.

Vedení přímluvných modliteb nebo pozvání k ofěře zpoza stolu Páně může vytvářet podobné spojitosti. U tohoto stolu, kde se sytí hladoví, dostávají naše modlitby a dary rozměr způsobu, jakým odpovídáme na slovo a vycházíme sloužit světu Kristovou láskou.
5. Navyšte počet nedělí, kdy se slaví Večeře Páně.
Eucharistie nás sytí a živí, abychom mohli žít život, který jsme obdrželi při křtu. Kristus, se kterým jsme se spojili ve křtu a jehož tělem jsme, pokračuje v dávání sebe sama nám v pokrmu, který nese jeho jméno. Jako jediná opakovatelná část křesťanské iniciace nás Večeře Páně táhne mnohem hlouběji do velikonočního tajemství našeho umírání a povstávání s Kristem. V důvěře v integritu naší reformované tradice a jejího potvrzení Slova a Svátosti jako normy pro každou neděli, doporučujeme rozšířit frekvenci Večeře Páně. Sbory mohou zvážit přidání konkrétních nedělí v církevním roce nebo zkusit slavit Večeři Páně přes celé jedno období, např. období velikonoční. Ať rozšíříte každoroční počet nedělí s přijímáním o jednu či více, častější a pravidelnější užívání těchto prostředků milosti posiluje církev v její křestní identitě a povolání.


Celý dokument Invitation to Christ (v angličtině)