Preface Jana Blahoslava

Autor:
Publikováno:

Preface Jana Blahoslava z jeho hudebně liturgické příručky "Evangelia aneb čtení..."

PRAEFATIONES
Na den Narození Páně před Posluhováním
Ó Věčný Hospodine

nyní skrze vtěleného Slova divné tajemství

nové zraku mysli naší světlo tvé jasnosti zastkvělo se jest

abychom v člověčenství Boha majíce

tudy k zamilování věčných věcí slavných byli rozníceni.


A protož nábožným srdcem

s Anděly a Archanděly

a Trůny i přeušlechtilým Panstvem

a se vším rytířstvem nebeských zástupů

radostnou píseň velebnosti tvé zpíváme

veselým srdcem takto řkoucev květnou Neděli


anebo k velikému Pátku i k jinému některému dni při památce umučení Pána KristaÓ věčný Hospodine

jenž[s] uložil naše vykoupení na dřevě kříže způsobiti

aby odkudž smrt pocházela

odtudž studnice života se vyprýštila.

Ten jenž v ráji při dřevě vítěz nalezen

aby při dřevě kříže byl přemožen

skrze Beránka toho na něhož hřích náš byl vložen

v jehož bolestné smrti

jest všech hříchův / našich shlazení


a v přetěžkých ranách dostatečné uzdravení.

Ó dejž v jeho předrahé smrti

nám pravou účastnost míti

všem hříchům umříti

krví nevinnou očištěnu býti

bychom těla a krve jeho užívajíce

nebeským v srdci ohněm

zažženi byli a k tobě volali spolu řkouce
O vzkříšení Páně
Ó přeslavně vzkříšený náš Králi Jezukriste

my nyní divné tvé vítězství radostně pamatujeme.

Neboť rozkošnéť jest duchu našemu a spasitedlné

tvé předůstojné a mocné činy velebiti

zvláště tohoto dne slavněji mimo jiné všecky

poněvadž Beránek náš velikonoční za nás obětován jest Kristus.

Ty jsi jistě ten pravý Beránek


který snímáš všecky hříchy světa

ty jsi svou smrtí naši smrt umořil

a svým zmrtvých vstáním život nám navrátil.

A protož nábožným srdcem

s Anděly a Archanděly

a Trůny i přeušlechtilým Panstvem

a se vším rytířstvem nebeských zástupů

radostnou píseň velebnosti tvé zpíváme

veselým srdcem takto řkouce
Ku památce seslání Ducha Svatého
Ó věčný Hospodine

tebeť srdcem vroucím oslavujeme

skrze Krista Ježíše našeho Pána a Spasitele

kterýž vstoupiv nade všecka nebesa

posadiv se na pravici tvé

Ducha svatého zaslíbeného

na syny zvolené dněšního dne v dařích hojných vylil:


pro kterýžto skutek, s velikou radostí

zástup věrných tvých po všem okrsku zemském tebe oslavuje.

Ano i nebeské moci

i svatých tvých andělů nesčíselný počet

rozkošnou píseň velebnosti tvé prozpěvují

bez přestání takto řkouce