Modlitby po Večeři Páně

Autor:
Vytvořeno:

Děkovné modlitby po slavení Eucharistie (postcommunia)

Otče všech,
vzdáváme ti dík a chválu za to,
že jsi k nám, kteří jsme byli od Tebe daleko,
poslal svého Syna a přivedl jsi nás domů.
Svým životem a svou smrtí zvěstoval Tvoji lásku,
dal nám Tvoji milost
a otevřel nám bránu slávy.
Kéž my, kteří jsme přijali Kristovo tělo,
žijeme jeho vzkříšený život.
Kéž i z nás, kteří jsme přijali z jeho kalicha,
plyne proud živé vody k druhým lidem.
Kéž se i my, kteří jsme osvíceni Tvým Duchem,
staneme světlem světa.
Zachovej nás pevnými v naději, kterou jsi nám dal,
abychom my i všechny tvé děti žili ve svobodě
a celá země žila chválou Tvého jména,
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

(podle anglikánské Common Worship)

Všemohoucí, věčný Bože,
děkujeme ti, že jsi nás nasytil
životodárným tělem a krví svého Syna Ježíše Krista.
Sešli svého svatého Ducha,
abychom my, kteří jsme ústy přijali tuto svátost,
mohli vírou přijmout Tvoji spásnou milost,
odpuštění hříchů, sjednocení s Kristem
a věčný život
skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

(podle Lutheran Service Book)