Litanie k svátosti oltářní dle ELKG

Autor:
Vytvořeno:

Litanie o nejsvětější svátosti oltářní podle Evangelicko-lutherského zpěvníku (ELKG).

Kyrie, eleison
Kriste, eleison
Kyrie, eleison
Kriste, vyslyš nás.

Bože, Otče v nebi, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Nejsvětější Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Kriste, chlebe života,
Bože a člověče,
skrytý v našem středu,
smiluj se nad námi.

Velikonoční Beránku,
oběti za svět,
prameni milosti,
naše potravo,
smiluj se nad námi.

Uzdravení nemocných,
útěcho smutných,
sílo umírajících,
naše naděje,
smiluj se nad námi.

Svým tělem, za nás vydaným,
svou krví pro nás prolitou,
těmito znameními své věrnosti a lásky
pomoz nám, Pane náš.

Svým vzkříšením a nanebevstoupením,
svou přítomností,
svým návratem
pomoz nám, Pane náš.

My, ubozí hříšníci prosíme:
vyslyš nás, Pane.

Abychom byli silní ve víře,
abychom tvou smrt zvěstovali,
abychom tvé vzkříšení vyznávali,
vyslyš nás, Pane.

Abychom toužili po tvém pokrmu,
abychom se sjednotili u tvého stolu,
aby se ti žádný z nás neztratil,
vyslyš nás, Pane.

Abychom poznali tvé cesty,
abychom po nich kráčeli v síle tvého pokrmu,
abys nás přivedl k hostině věčného života,
vyslyš nás, Pane.

Ježíši, Synu Boha živého,
vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj.

Kriste, vyslyš nás
Kyrie, eleison
Kriste, eleison
Kyrie, eleison. Amen.