Eucharistické modlitby - Post sanctus

Autor:
Publikováno:

Z Erneuerte Agende přeložil J. Vokoun.

Podle Didaché - 10,2-5:

492. Děkujeme ti, svatý Bože,
za tvé svaté jméno,
jemuž jsi učinil příbytek v našich srdcích.
a za poznání a víru a život,
který jsi nám zjevil
skrze Ježíše Krista, tvého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.

Všemohoucí Panovníku,
ty jsi všechno stvořil pro své jméno.
Lidem jsi dal pokrm a nápoj, aby ti děkovali.
Nám pak jsi daroval duchovní pokrm a nápoj
a věčný život
skrze Ježíše Krista, tvého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.


Náš Pán Ježíš Kristus,
v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.
Kdykoli jíte z tohoto chleba a pijete z tohoto kalicha,
zvěstujete smrt Páně,
dokud nepřijde.

Amen. Ano, přijď, Pane Ježíši.

Pamatuj, Pane, na svou církev,
zachraň ji ode všeho zlého
a přive´d ji k dokonalosti ve tvé lásce.
Posvěť ji a shromáždi
ze všech koutů do tvého království,
které jsi připravil:
Neboť tvé je království a moc a sláva
navěky.

(Modlitba Páně odpadne.)


Podle Didaché - 9,2 - 4:

493. Děkujeme ti, náš Otče, za tvé milostivé vyvolení,
které jsi nám zjevil skrze Ježíše, svého služebníka.
Tobě buď sláva navěky.

Děkujeme ti, Otče náš, za život a poznání,
které jsi nám zjevil skrze Ježíše, tvého služebníka.

Tobě buď sláva navěky.

Náš Pán Ježíš Kristus,
v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.
Kdykoli jíte z tohoto chleba a pijete z tohoto kalicha,
zvěstujete smrt Páně,
dokud nepřijde.

Amen. Ano, přijď, Pane Ježíši.

A jako byl tento chléb rozptýlen v klasech na polích
a shromážděn stal se jedním chlebem,
tak shromáždi svou církev
ze všech končin země do svého království:
Neboť tvé je království i moc a sláva navěky.

(Modlitba Páně odpadne)494. Buď požehnán, Stvořiteli všech věcí.
Buď požehnán za světlo, které vidíme,
a které nás odkazuje ke Kristu, našemu Světlu.
Buď požehnán za všechno, co plodí země
k obživě lidí.
Buď požehnán za všechno, co jsi pro nás učinil
v Ježíši Kristu, svém Synu.

Neboť on, v noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.

Tajemství víry:
Tvou smrt...

Požehnej nám, Otče, tyto dary
a sešli nám svého svatého Ducha,
svůj životodárný dech,
toho, jenž utěšuje zoufalé,
uvádí do veškeré pravdy,
obnovuje nás na těle i na duchu,
dává nám darem život, který nepomíjí
a smiřuje nás mocí Ježíše Krista.
(Před tebou v tichosti uvádíme jména lidí,
které ti svěřujeme.

Ticho k modlitbě

Obklop je i nás svým milosrdenstvím a vyslyš nás,
když se společně modlíme:
Otče náš...)495. Oslavujeme tě, všemohoucí Bože,
že jsi za nás vydal svého Syna
Ježíše Krista, našeho Spasitele,
jenž byl poslušný až k smrti.

V noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.

Tajemství víry:
Tvou smrt...

Prosíme tě, náš Bože,
naplň nás tvým Duchem,
požehnej nám tyto dary.
Prostřednictvím tohoto chleba, který si rozdělujeme,
nám dej společenství s Kristem.
Prostřednictvím tohoto kalicha, z něhož pijeme, nás spoj s Kristem.
Pamatuj na svou obec,
rozptýlenou po celém světě,
a shromáždi ji do svého království.
Tobě buď sláva navěky.
Amen

496. Děkujeme ti, náš Bože,
za Ježíše Krista, tvého milého Syna,
kterého jsi poslal, aby nám sloužil
a prozářil náš život,
aby volal chudé do tvého království
a zvěstoval svobodu vězněným.
Děkujeme ti za něho,
protože on žil náš život a vytrpěl smrt za nás.

Náš Pán Ježíš Kristus,
v tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.

Tajemství víry:
Tvou smrt...

Proto si připomínáme utrpení a smrt tvého Syna,
jeho vzkříšení z mrtvých
a jeho oslavení u tebe,
kde se za nás přimlouvá.
Prosíme tě:
Sešli na nás a na tyto dary svého svatého Ducha,
a obnov tvář země.
Dej mír všude tam, kde bydlí lidé,
mír, který si nemůžeme dát sami,
tvůj mír, jenž je mocnější než všechno násilí
a všechny nás spojuje
v Ježíši Kristu.
Amen.


497. Svatý Bože, náš Otče,
tvoje dobrota uchovává svět
a tvoje milosrdenství nese náš život.
Svolal jsi nás jako svou církev,
abychom následovali tvého Syna, který přišel, aby sloužil -
přítel chudých a bratr všech lidí.

V noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Stejně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z toho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoliv budete pít, na mou památku.

Tajemství víry:
Tvou smrt...

Proto si připomínáme tvého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
On žil svůj život cele pro tebe,
a vydal ho pro nás
a před celým světem dosvědčil tvou lásku.
Naplň nás tvým Duchem,
abychom ti patřili
a nalézali stále plnější život v tom,
že jej dáváme darem jedni druhým
na cestě následování Ježíše Krista.
Skrze něho a s ním a v něm
tě, svého Boha a Otce, chválíme a oslavujeme,
ve společenství Ducha svatého
dnes a po všechny dny,
až se náš život naplní ve tvé slávě.
Amen.