Chléb a víno

Autor:
Publikováno:

Víte, že lidé, kteří se léčí ze závislostí na alkoholu, opravdu alkohol pít nesmějí? A to ani když jde o "krev Páně"? Jak umožnit těmto lidem přístup k Eucharistii? Lze vysluhovat sv. večeři Páně s vinnou šťávou? A co s lidmi, kteří nemohou jíst lepek? Oni nesmějí vůbec žádný chléb, ani Šumavu ani hostie. Co pak? Coena přináší přetisk dopisu kardinála Josepha Ratzingera o tomto tématu. Dopis vyšel v "Aktech kurie". Může být inspirací pro neřímsko-katolické prostředí?

Dopis kardinála Josepha Ratzingera,
prefekta kongregace pro nauku víry,
Mons. Janu Graubnerovi, předsedovi ČBK


Vatikán 24. července 2003-12-06 Č.j.: 89/78 - 17498

Vážený pane předsedo!

Již řadu let hledá Kongregace pro nauku víry řešení pro potíže spojené se svatým přijímáním, v případech, kdy osoby z různých závažných důvodů nemohou přijímat běžným způsobem připravený chléb a obyčejně kvašené víno.

V minulosti byla vydána řada dokumentů, které měly pastýřům poskytnout jednotnou a jistou orientaci v této otázce. (Kongregace pro nauku víry, Rescriptum ze 17. prosince 1980: Leges Ecclesiae 6/4819, 8095-8096; De celebrantis communione ze 29. října 1982: AAS 74, 1982, 1298-1299; Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali z 19. června 1995: Notitiae 31, 1995, 608-610).

Ve světle zkušeností posledních let pokládá nyní kongregace za vhodné znovu se tomuto tématu věnovat, shora uvedené dokumenty projít a zpřesnit je, pokud to je potřebné.

A. Užití chleba se sníženým obsahem lepku a hroznové šťávy

1. Hostie, které neobsahují žádný lepek, jsou pro Eucharistii neplatnými látkami.

2. Hostie, které obsahují pouze malé množství lepku, alespoň takové, které umožňuje přípravu chleba bez přidání neobvyklých přísad a bez vlivu na výrobní postup, který by chlebu vzal jeho přirozený charakter, jsou platnými látkami.

3. Stejně tak čerstvá nebo i konservovaná hroznová šťáva, jejíž kvašení bylo přerušeno postupy, kteér nezmění její charakter (jako např. zmrazení), je pro Eucharistii platnou látkou.


B. Přijímání pouze pod jednou způsobou nebo pouze s malým množstvím vína

1. Věřící, který trpí céliakií (nesnášenlivostí lepku) a nemůže přijímat pod způsobou chleba, ani chleba s pouze malým množstvím lepku, může přijímat pouze pod způsobou vína.

2. Při koncelebraci může duchovní, který není schopen přijímat pod způsobou chleba, ani chleba s malým množstvím lepku, se svolením biskupa přijímat svaté přijímání pouze pod způsobou vína.

3. Při koncelebraci může duchovní, který nesmí užívat žádné víno, se svolením biskupa přijímat pouze pod způsobou chleba, pokud by bylo obtížné opatřit si či uchovat hroznovou šťávu.

4. Pokud smí duchovní užívat jen velice malé množství vína, má eventuelně zbylé proměněné víno, pokud není přítomen koncelebrant, zkonzumovat věřící, který se účastní svatého přijímání.

C. Všeobecné normy

1. Biskupské úřady jsou způsobilé poskytnout jednotlivým věřícím a duchovním povolení užívat jako látku pro Eucharistii chléb se sníženým obsahem lepku či hroznovou šťávu. Povolení může být vystaveno na celou dobu, po kterou trvá daná situace, kvůli které bylo vystaveno.

2. Pro případ, že je hlavní celebrant oprávněn užívat hroznovou šťávu, má být pro koncelebranta připraven kalich s normálním vínem. Pokud je hlavní celebrant oprávněn přijímat hostie s malým množstvím lepku, mají koncelebranti přijímat svaté přijímání pod způsobou normálních hostií.

3. Pokud duchovní není schopen přijímat pod zůsobou chleba, ani chleba s malým množstvím lepku, nemůže sám slavit Eucharistii a ani vést koncelebraci.

4. Slavení Eucharistie má v životě kněží centrální význam, a tak by se měli ti kandidáti na kněžství, kteří nemohou bez závažných škod užívat lepek nebo ethylalkohol, přijímat obezřetně.

5. Měl by se sledovat rozvoj medicíny v souvislosti s céliakií a alkoholismem a podporovat výroba hostií se sníženým obsahem lepku a přírodní hroznové šťávy.

6. I když Kongregace pro nauku víry zůstává nadále zodpovědná za aspekty nauky v této otázce, disciplinární kompetence bude převedena na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti.

7. V době návštěv Ad limina mají jednotlivé biskupské konference vypracovat zprávu pro Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti o užití norem obsažených v tomto dopise a o eventuelních dalších aspektech v této oblasti.

Prosím Vás, zpřístupněte tento list všem členům biskupské konference a zůstávám s přátelskými pozdravy a požehnáním

V Pánu Váš

Joseph kard. Ratzinger