Eucharistická modlitba amerických luteránů

Autor:
Publikováno:

Z Lutheran Book of Worship. Minneapolis / Philadelphia, 1978 přeložil J. Vokoun.

490. Vpravdě jsi svatý, Bože,
a jsi pramen všeho posvěcení.
Z temnoty přivádíš světlo,
ze smrti život,
z mlčení slovo.
Děkujeme ti za náš život
a za svět, který jsi nám dal.
Děkujeme ti za nový svět, který přijde,
a za lásku, která naplní všechno.
Chválíme tě za milost,
kterou jsi prokazoval Izraeli,
svému vyvolenému lidu.
(Za záchranu z Egypta,
za dar zaslíbené země,
za tvou věrnost smlouvě,
za návrat z vyhnanství
a za slova proroků,
která platí).
Chválíme tě za tvého jednorozeného Syna,
který všechna tvá zaslíbení naplnil
a ještě naplní.

V noci, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal ti díky, lámal jej
a dával svým učedníkům se slovy:
Vezměte a jezte,
toto je moje tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku.

Podobně vzal po večeři také kalich,
vzdal díky a dával jim jej se slovy:
Vezměte a pijte z něho všichni,
tento kalich je nová smlouva v mé krvi,
která se za vás vylévá na odpuštění hříchů.
To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

Velké je tajemství víry:

(Sbor:) Kristus zemřel,
Kristus vstal,
Kristus opět přijde.

Proto si Bože tímto chlebem a kalichem připomínáme,
že tvůj Syn se stal člověkem,
připomínáme si i smlouvu,
kterou s námi uzavřel:
Narodil se mezi námi,
Stoloval s vyděděnci a hříšníky.
Vydal svůj život jako oběť.
Zvláště si však /dnes/ připomínáme
že vstal z hrobu
vystoupil na nebesa a usedl po tvé pravici.
Odtud nám sesílá
svatého a životodárného Ducha.
Očekáváme toužebně naše vlastní vzkříšení
a dovršení světa,
až přijde Kristus znovu v kráse a moci
a bude s námi slavit slíbenou velkou slavnost.

(Sbor:) Amen, přijď, Pane Ježíši.

Především tě prosíme:
Sešli nám nyní svého Svatého Ducha,
aby nás a všechny, kdo sdílejí tento chléb a tento kalich,
spojil ve své společenství,
a dovedl nás v plnost nebeského království,
kde se ujmeme svého dědictví
se všemi tvými svatými ve světle.

(Sbor:) Amen, přijď, Duchu Svatý.

Spoj naše modlitby s modlitbami celého tvého lidu
všech dob a míst.
Spojuj je s neustálou přímluvou našeho velekněze,
dokud nepřijde jako vítěz a Pán všeho.

(Sbor:) Skrze něho a s ním a v něm
patří tobě, všemohoucí Otče,
v jednotě Ducha Svatého
všechna sláva a čest nyní i navěky.
Amen.