Eucharistická liturgie z Limy

Autor:
Publikováno:

Ekumenická liturgie z Limy byla vytvořena pro zasedání Komise pro víru a řád v Limě a byla zde poprvé slavena 15. 1. 1982. Uvedený text je s drobnými úpravami převzat z Theologické Revue CČSH 17/1984. Můžete si také stáhnout limskou liturgii, jak ji slaví církve v Praze na Vinohradech.

(P = předsedající, S = SBOR)

I. VSTUPNÍ LITURGIE

1. Vstupní žalm (nebo jiná píseň) s Gloria Patri

2. Pozdrav
P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi se všemi.
S: I S TEBOU.

3. Vyznání hříchů
S: MILOVANÝ BOŽE, VYZNÁVÁME, ŽE JSME ZAJATCI HŘÍCHU A SAMI SE NEMŮŽEME VYSVOBODIT. ZHŘEŠILI JSME PROTI TOBĚ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH A SKUTCÍCH TÍM, ČEHO JSME SE DOPUSTILI, I TÍM, CO JSME ZANEDBALI. NEMILOVALI JSME TĚ Z CELÉHO SRDCE A SVÉ BLIŽNÍ JAKO SEBE SAMÉ. SMILUJ SE NAD NÁMI PRO SVÉHO SYNA JEŽÍŠE KRISTA, ODPUSŤ NÁM, OBNOV NÁS A VEĎ NÁS, ABY TVÁ VŮLE BYLA NAŠÍ RADOSTÍ A ABYCHOM CHODILI PO TVÝCH CESTÁCH K SLÁVĚ TVÉHO SVATÉHO JMÉNA. AMEN.

4. Absoluce
P: Všemohoucí Bůh vydal svého Syna Ježíše na smrt a pro Krista nám odpouští všechny naše hříchy. Jako povolaný a ustanovený služebník církve Ježíše Krista zvěstuji vám proto úplné odpuštění všech vašich hříchů ve jménu Otce a Syna i Ducha svatého.
S: AMEN.

5. Kyrie
P: Abychom mohli zachovávat jednotu Ducha skrze pokoj, který nás spojuje, a společně vyznávali: jedno tělo a jeden Duch; jeden Pán, jedna víra a jeden křest, volejme k Pánu:
S: KYRIE ELEISON!
P: Abychom brzy dosáhli viditelné jednoty těla Kristova a u společného stolu lámali chléb a žehnali kalich, volejme k Pánu:
S: KYRIE ELEISON!
P: Abychom smířeni s Bohem skrze Krista uměli vzájemně uznávat své způsoby duchovní služby a byli zajedno ve službě smíření, volejme k Pánu:
S: KYRIE ELEISON!

6. Gloria (možno zpívat)
S: SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.
CHVÁLÍME TĚ, VELEBÍME TĚ, KLANÍME SE TI,
OSLAVUJEME TĚ, VZDÁVÁME TI DÍKY
ZA TVOU VELIKOU SLÁVU.
PANE A BOŽE, NEBESKÝ KRÁLI,
BOŽE OTČE VŠEMOHOUCÍ,
PANE JEDNOROZENÝ SYNU, JEŽÍŠI KRISTE.
PANE A BOŽE, BERÁNKU BOŽÍ, SYNU OTCE.
TY, KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA,
SMILUJ SE NAD NÁMI.
TY, KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA
PŘIJMI NAŠE PROSBY.
TY, KTERÝ SEDÍŠ PO PRAVICI OTCE,
SMILUJ SE NAD NÁMI.
NEBOŤ TY JEDINÝ JSI SVATÝ, TY JEDINÝ JSI PÁN,
TY JEDINÝ JSI SVRCHOVANÝ, JEŽÍŠI KRISTE,
SE SVATÝM DUCHEM VE SLÁVĚ BOHA OTCE. AMEN.

II. BOHOSLUŽBA SLOVA

7. Kolekta
P: Modleme se: Milostivý Pane a Bože, ty jsi svého milovaného syna při jeho křtu v Jordáně pomazal Duchem svatým a ustanovil ho Prorokem, Knězem a Králem. Znovu vylej svého Ducha na nás, ať zůstaneme věrni tomu, k čemu jsi nás povolal ve křtu: ať z celého srdce toužíme po společenství Kristova těla a Kristovy krve, ať sloužíme chudým tvého lidu i všem, kdo potřebují naši lásku. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.
S: AMEN.

8. První čtení (Starý zákon, ev. Skutky)
9. Žalmový nápěv nebo meditační píseň
10. Druhé čtení (epištola)
11. Aleluja
12. Evangelium
13. Homilie (=kázání)
14. Ticho po kázání

15. Vyznání víry a) Nicejsko-cařihradské nebo b) Apoštolské:

aS: VĚŘÍM V JEDNOHO BOHA,
OTCE VŠEMOHOUCÍHO,
STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ,
VŠEHO VIDITELNÉHO I NEVIDITELNÉHO.
VĚŘÍM V JEDNOHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA,
JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO,
KTERÝ SE ZRODIL Z OTCE PŘEDE VŠEMI VĚKY:
BŮH Z BOHA, SVĚTLO ZE SVĚTLA,
PRAVÝ BŮH Z PRAVÉHO BOHA,
ZROZENÝ, NESTVOŘENÝ,
JEDNÉ PODSTATY S OTCEM:
SKRZE NĚHO VŠECHNO JE STVOŘENO.
ON PRO NÁS LIDI A PRO NAŠI SPÁSU
SESTOUPIL Z NEBE.
SKRZE DUCHA SVATÉHO
PŘIJAL TĚLO Z MARIE PANNY
A STAL SE ČLOVĚKEM.
BYL ZA NÁS UKŘIŽOVÁN,
ZA DNŮ PONCIA PILÁTA
BYL UMUČEN A POHŘBEN.
TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH PODLE PÍSMA.
VSTOUPIL DO NEBE, SEDÍ PO PRAVICI OTCE.
A ZNOVU PŘIJDE, VE SLÁVĚ,
SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ
A JEHO KRÁLOVSTVÍ BUDE BEZ KONCE.
VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO,
PÁNA A DÁRCE ŽIVOTA,
KTERÝ Z OTCE I SYNA VYCHÁZÍ,
S OTCEM I SYNEM JE ZÁROVEŇ UCTÍVÁN A OSLAVOVÁN
A MLUVIL ÚSTY PROROKŮ.
VĚŘÍM V JEDNU, SVATOU, VŠEOBECNOU,
APOŠTOLSKOU CÍRKEV.
VYZNÁVÁM JEDEN KŘEST NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ.
OČEKÁVÁM VZKŘÍŠENÍ MRTVÝCH
A ŽIVOT BUDOUCÍHO VĚKU. AMEN.

bS: VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ,
I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO,
JENŽ SE POČAL Z DUCHA SVATÉHO, NARODIL SE Z MARIE PANNY,
TRPĚL POD PONTSKÝM PILÁTEM,
BYL UKŘIŽOVÁN, UMŘEL A BYL POHŘBEN, SESTOUPIL DO PEKEL,
TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH, VSTOUPIL NA NEBESA,
SEDÍ NA PRAVICI BOHA OTCE VŠEMOHOUCÍHO,
ODKUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ.
VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO, SVATOU CÍRKEV OBECNOU,
SVATÝCH OBCOVÁNÍ, HŘÍCHŮ ODPUŠTĚNÍ,
TĚLA Z MRTVÝCH VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT VĚČNÝ. AMEN.

16. Přímluvy
P: S vírou se modleme k Bohu, našemu Otci, a k Ježíši Kristu, jeho Synu, i k Duchu svatému.
S: KYRIE ELEISON
P: Za Boží církev v celém světě, modleme se za Ducha Božího a mnohost jeho darů.
S: KYRIE ELEISON
P: Za vládce národů, aby budovali a chránili spravedlnost a mír, modleme se o moudrost Boží.
S: KYRIE ELEISON
P: Za všechny, kteří trpí útlakem a násilím, modleme se za moc Krista osvoboditele.
S: KYRIE ELEISON
P: Aby církve znovu objevily svou viditelnou jednotu ve křtu, který je připojuje k tělu Kristovu, modleme se za lásku Kristovu.
S: KYRIE ELEISON
P: Aby církve dosáhly obecenství v eucharistii u jednoho stolu, modleme se za moc Kristovu.
S: KYRIE ELEISON
P: Aby církve vzájemně uznaly své úřady ve službě jednomu Pánu, kterému patří, modleme se za pokoj Kristův.
S: KYRIE ELEISON
(volné přímluvy sboru)
P: S důvěrou ve tvé milosrdenství, Pane, poroučíme do tvých rukou všechny, za něž se modlíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
S: AMEN.

III. EUCHARISTICKÁ SLAVNOST

17. Příprava chleba a vína
P: Buď pochválen Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš chléb. Ať se nám tento plod země a lidské práce stane chlebem života.
S: BUĎ POCHVÁLEN, BOŽE, NAVĚKY.
P: Buď pochválen Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, za to, že nám dáváš víno. Ať se nám tento plod vinného kmene a lidské práce stane vínem věčného království.
S: BUĎ POCHVÁLEN, BOŽE, NAVĚKY.
P: Jako obilí, kdysi rozptýlené na polích,
a jako hrozny, kdysi rozptýlené po stráních,
jsou nyní na tomto stole sjednoceny v chléb a víno,
tak ať je, Pane, brzy shromážděna celá církev
ze všech končin země ve tvém království.

Eucharistická modlitba

18. Dialog
P: Pán s vámi.
S: I S TEBOU.
P: Pozvedněte svá srdce.
S: POZVEDÁME JE K PÁNU.
P: Děkujme Pánu, našemu Bohu.
S: JE TO DŮSTOJNÉ A SPRAVEDLIVÉ.

19. Preface
P: Vpravdě je spravedlivé a dobré, abychom tě, Hospodine, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, chválili a vždy a všude ti děkovali. Svým živým Slovem jsi všechno stvořil a shledal jsi, že je to dobré. Stvořil jsi lidi ke svému obrazu, aby měli podíl na tvém životě a byli zrcadlem tvé slávy. A když se naplnil čas, dal jsi nám Krista jako cestu, pravdu a život. On přijal křest a jako tvůj služebník byl poslán, aby zvěstoval evangelium chudým. Při své poslední večeři nám odkázal eucharistii, slavnost, v níž pamatujeme na jeho smrt a vzkříšení a jako pokrm přijímáme jeho přítomnost. Všem vykoupeným daroval královské kněžství a z lásky k bratřím a sestrám vyvoluje některé z lidí, aby církev živili tvým Slovem a tvými svátostmi jí dávali žít. Proto, Hospodine, zvěstujeme chválu tvé slávy a se všemi anděli a svatými zpíváme:

20. Sanctus (možno zpívat)
S: SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ PÁN BŮH ZÁSTUPŮ,
NEBE I ZEMĚ JSOU PLNY TVÉ SLÁVY - HOSANA NA VÝSOSTECH.
POŽEHNANÝ, JENŽ PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ -
HOSANA NA VÝSOSTECH.

21. První epikléze
P: Hospodine, Bože náš, Stvořiteli světa, jsi svatý a tvá sláva nezná hranic. Sešli na naši eucharistii svého životodárného Ducha, toho, jenž mluvil skrze Mojžíše a proroky, toho, jenž zastínil Pannu Marii milostí, toho, jenž sestoupil na Ježíše u Jordánu a na apoštoly v den Letnic. Ať vylití tohoto ohnivého Ducha promění naši hostinu díků tak, aby se nám tento chléb a toto víno staly Kristovým tělem a Kristovou krví.
S: Přijď, Duchu stvořiteli! (možno zpívat prosbu k Duchu svatému)

22. Ustanovení
P: Ať tvůj stvořitelský Duch
naplní slova tvého milovaného Syna.
Neboť On v noci, kdy byl vydán, vzal chléb, vzdal díky,
chléb lámal, podával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte z toho všichni.
Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Stejně vzal po večeři kalich, vzdal díky,
podával jej svým učedníkům a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni.
Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. 1K 11,23-35

P: Veliké je tajemství víry.
S: TVOU SMRT ZVĚSTUJEME
TVÉ VZKŘÍŠENÍ VYZNÁVÁME,
NA TVŮJ PŘÍCHOD ČEKÁME,
PANE JEŽÍŠI KRISTE.

23. Anamnéze
P: Proto dnes, Hospodine,
slavíme památku našeho vykoupení:
zrození a život tvého Syna mezi námi,
jeho křest u Jordánu,
jeho poslední večeři s apoštoly,
jeho smrt a sestoupení do říše mrtvých.
Zvěstujeme Kristovo slavné vzkříšení
a jeho vystoupení na nebesa,
neboť jako náš velekněz se tam přimlouvá za všechny,
a my očekáváme jeho druhý příchod ve slávě.
Sjednoceni v Kristově kněžství
ti předkládáme tuto památku.
Pamatuj na oběť svého Syna
a sešli všem lidem požehnání jeho vykoupení.

24. Druhá epikléze
P: Shlédni, Pane, na nás a na tyto dary,
na toto díkůvzdání,
které jsi ty sám daroval církvi;
milostivě je přijmi,
jako přijímáš oběť svého Syna,
jíž jsme znovu přijati do tvé smlouvy.
Když přijímáme Kristovo tělo a Kristovu krev,
naplň nás svatým Duchem,
abychom v Kristu byli jedno tělo a jedna duše,
jedna živá oběť k chvále tvé slávy.
S: Přijď, Duchu stvořiteli! (možno zpívat prosbu k Duchu svatému).

25. Memento (připomínka církve zvítězilé i bojující)
P: Pamatuj, Hospodine, na svou jedinou, svatou, obecnou a apoštolskou církev, vykoupenou krví Kristovou.
Zjev její jednotu, bdi nad její vírou a uchovávej ji v pokoji.
Pamatuj Hospodine na všechny služebníky církve,
na kněze a kazatele, na jejich představené i pomocníky,
na všechny, kterým jsi propůjčil jednotlivé dary služby.
Pamatuj obzvlášť na...
Pamatuj také na všechny naše sestry a bratry,
kteří zemřeli v Kristově pokoji,
pamatuj na všechny zemřelé, jejichž víru znáš jen ty sám:
veď je k radostné hostině připravené pro všechny lidi v tvé přítomnosti s blahoslavenou Pannou Marií, s patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky..., a se všemi svatými, kteří žili z tvého přátelství.
S nimi se všemi ti pějem,e chválu a očekáváme slavný příchod tvého království, kde spolu se vším stvořením konečně vysvobozeni z hříchu a smrti, budeme tě oslavovat skrze Krista, našeho Pána.
S: Maranatha, Pán přichází!

26. Závěr
P: Skrze Krista a s Kristem a v Kristu
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého nyní i na věky.
S: AMEN.

27. Modlitba Páně
P: Jeden křest nás týmž Duchem svatým spojuje v jedno Kristovo tělo. Jako Boží synové a dcery se proto modleme:
S: OTČE NÁŠ ... AŽ NA VĚKY VĚKŮ. AMEN.

28. Pozdravení pokoje
P: Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj dávám vám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. Aby se děla tvá vůle, dopřávej nám stále svůj pokoj a veď nás cestou k dokonalé jednotě v tvém Království po všechny věky.
S: AMEN
P: Pokoj Páně ať je vždycky s vámi.
S: I S TEBOU
P: Pozdravte se navzájem na znamení smíření a pokoje.

29. Lámání chleba
P: Chléb, který lámeme, je účastí na těle Kristově.
Kalich požehnání, za nějž děkujeme, je účastí na Kristově krvi.

30. Agnus Dei
BERÁNKU BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA, SMILUJ SE NAD NÁMI.
BERÁNKU BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA, SMILUJ SE NAD NÁMI.
BERÁNKU BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁŠ HŘÍCHY SVĚTA, DARUJ NÁM POKOJ.

31. Přijímání

32. Děkovná modlitba (po přijímání)
P: V pokoji se modleme k Hospodinu:
Hospodine, Bože náš, děkujeme ti, že nás křtem spojuješ v tělo Kristovo a že nás v eucharistii naplňuješ radostí. Veď nás cestou plné viditelné jednoty své církve a pomáhej nám, abychom byli vděčni za každé znamení smíření, které nám dáváš. Protože jsme právě okusili z hostiny, kterou jsi pro nás připravil v budoucím věku, dej, ať jednou dostaneme podíl na dědictví svatých a můžeme žít v tvém nebeském městě. Skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh na věky věků.
S: AMEN

33. Závěrečná píseň

34. Propuštění (= poslání)

35. Požehnání
P: Žehnej vám všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý, nyní i na věky.
S: AMEN