Evangelická ukrajinská anafora byzantského ritu

Autor:
Publikováno:

Převzato z: Služebnyk dlja ukrajin. evanhelskych hromad Avhsburzkoho Viroispovidannja. (Holovni bohoslužennja), Stanyslaviv 1933

Po Nicaenu (bez filioque):

Duchovní: Stůjme důstojně, stůjme s bázní, rozvažujme velké Tajemství Těla a Krve našeho Pána Ježíše Krista!
Obec: Pokání, láska a pokoj ať jsou obsahem naší bohopocty.
D: Pozvedněme vzhůru srdce!
O: Pozvedáme je k Pánu.
D: Vzdávejme díky Pánu.
O: Důstojné a spravedlivé je klanět se Otci i Synu i Duchu svatému, Trojici jedné podstaty, nedělitelné.
D se modlí nahlas:
Důstojné a spravedlivé je oslavovat Tě písněmi, blahoslavit Tě, chválit Tě, vzdávat Ti díky a klanět se Ti na každém místě Tvé vlády, neboť Ty jsi nevyslovitelný, neviditelný, nedostižný Bůh. Ty jsi věčný a neproměnný. Tobě slouží tisíce archandělů a množství andělů, cherubové a serafové, kteří zpívají vítěznou píseň, volají, jásají a říkají:

O: Svatý, svatý, svatý je Pán nebeských sil! Plné je nebe i země tvé slávy. Blahoslavený, který přichází ve jménu Páně. Spasení na výsostech!
D: S těmito blaženými mocnostmi, Panovníku-Lidumile, voláme i my: Svatý a nejsvětější jsi Ty a Tvůj jednorozený Syn a Tvůj svatý Duch! Svatý jsi a nejsvětější a veliká je tvá sláva. Ty jsi tak miloval svět, že jsi svého Jednorozeného Syna dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tvůj Syn přišel, a když dovršoval dílo naší spásy, v tu noc, kdy byl vydán, vzal chléb

(při těchto slovech vezme duchovní diskos z kalicha, drží jej v rukou a pomalu dále říká nad částečkami chleba slova ustanovení večeře Páně)

a požehnal jej, lámal a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte, jezte, toto je moje tělo, které se za vás láme na odpuštění hříchů; to konejte na mou památku (Mt 26,26; 2Kor 11,24).

(Duchovní položí diskos s částečkami chleba na oltář, ukáže rukou na kalich a pokračuje)

Stejně vzal po večeři kalich, vzdal díky, dával jim jej a řekl: Pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchů; kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku. (Mt 26,27.28; 1Kor 11,25)
Obec: Amen

Duchovní: Připomínajíce si tedy tento spasitelný příkaz a vše, co se pro nás stalo - oběť na kříži, hrob, vzkříšení a nanebevstoupení -, prosíme Tě, Pane, modlíme se a vzýváme tě: Sešli svého svatého Ducha na všechny, kdo budou požívat tvé dary k posílení víry v pravdě. - Pane, který jsi seslal na apoštoly svého nejsvětějšího Ducha, neodnímej ho, Dobrý, ani od nás, ale obnov nás, kteří se k Tobě modlíme, a dej nám, abychom Tě jedněmi ústy a jedním srdcem oslavovali a v písních velebili Tvé nejsvětější a vznešené jméno, nyní a vždycky, a na věky věků!
Obec: Amen.

Následuje ektenie III.

Duchovní: Ještě jednou se v pokoji modleme k Pánu!
Obec: Pane, smiluj se (Gospodi pomiluj)...