Slavnost večeře Páně podle starocírkevního řádu (tzv. Heiler Messe)

Autor:
Publikováno:

Jedná se o liturgickou kompilaci z poloviny 20. století z německého prostředí. "Heiler messe" (podle hlavního autora Friedricha Heilera) je oficiálním liturgickým formulářem Hochkirliche St. Johannes-Bruderschaft, ale byla vypracována ve spolupráci s předválečným liturgickým hnutím v katolické církvi a s Berneuchenským kruhem (Michaelsbruderschaft), který se nakonec prosadil při poválečné obnově agend luterských církví. Spojuje v sobě tradice římské i neřímských západních liturgií s tradicí liturgií východních a některými reformačními teologickými důrazy.

Příprava, Úkon pokání

Píseň

Obec povstane.

Kněz: Ve jménu Otce + i Syna i Ducha svatého.
Obec: Amen.
K: Přistoupím k Božímu oltáři
O: K Bohu, zdroji mé jásavé radosti.
K: Dopomoz mi Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným národem
O: Zachraň mne před člověkem záludným a podlým
K: Tys přece moje záštita, Bože, proč zanevřel jsi na mne?
O: Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?
K: Sešli své světlo a svou pravdu, ty ať mne vedou
O: Ty ať mne přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému
K: A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti.
O: A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože.
K: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?
O: Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh (Ze Ž 43)
K: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
O: Jako byla na počátku, nyní a vždycky a na věky věků. Amen
K: Přistoupím k Božímu oltáři
O: K Bohu, zdroji mé jásavé radosti.
K: Naše pomoc je ve společenství s Hospodinem
O: On stvořil nebe i zemi. (Ze Ž 121)
K: Vyznávám před Bohem všemohoucím, všemi svatými/ celou obcí Boží/ a vámi, bratři a sestry, že jsem často a mnoho zhřešil myšlením, slovem a skutky. Je to má vina, má vina, má veliká vina. Proto prosím všechny svaté Boží/celou obec Boží/, a vás, bratři a sestry, modlete se za mě k Pánu, našemu Bohu.
O: Všemohoucí Bůh ať se nad tebou smiluje, ať ti odpustí tvé hříchy a dovede tě do života věčného.
K: Amen

O: klečí Vyznáváme před Bohem všemohoucím, všemi svatými/ celou obcí Boží/ a tebou, bratře, že jsme často a mnoho zhřešili myšlením, slovem a skutky. Je to naše vina, naše vina, naše veliká vina. Proto prosíme všechny svaté Boží/celou obec Boží/, a tebe, bratře, modli se za nás k Pánu, našemu Bohu.
K: Rozhřešení, odpuštění a zahlazení + všech vašich hříchů ať vám daruje všemohoucí a milosrdný Bůh.
O: Amen
O: stojí
K: Bože, obrať se k nám a budeme žít
O: A tvůj lid se bude radovat v tobě
K: Pane, ukaž nám své milosrdenství
O: A dej nám svou spásu!
K: Pane vyslyš modlitbou mou
O: A mé volání ať dojde k tobě!
K: Odejmi od nás, prosíme tě, všechny naše špatné činy, abychom s čistým srdcem vstoupili do tvé svatyně, skrze Krista, našeho Pána.
O Amen

Vstupní žalm
recituje nebo zpívá kněz sám nebo střídavě dva chóry, končí:

K: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému
O: Jako byla na počátku, nyní a vždycky a navěky věků. Amen

Kyrie

K: Kyrie eleison!
O: Pane, smiluj se!
K: Christe eleison!
O: Kriste, smiluj se!
K: Kyrie eleison!
O: Pane, smiluj se nad námi!

Chvalozpěv
(odpadá v době adventní, předpostní a postní a o vigiliích, kvatembrových a prosebných dnech a o památce zemřelých.)

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce. Amen.

Modlitba dne
(recituje se nebo zpívá)

K: Pán s vámi
O: I s tebou
K: Modleme se
Modlitba podle církevního roku
O: Amen

Čtení
K: Poslyšte epištolu (nebo: čtení) dnešního dne, jak je zapsáno...
O: sedí
Epištola
O: Bohu díky

Stupňový žalm

O: Haleluja, haleluja.
(V předpostí, postní době, o kajících dnech a dnech truchlení: Amen)
K: Očisti mé srdce a mé rty, Pane, jako jsi očistil rty proroka Izajáše žhavým uhlem, abych důstojně a správně zvěstoval tvé svaté evangelium.
O: stojí
K: Pán s vámi!
O: I s tebou!
K: Poslyšte evangelium dnešního dne, jak je zapsáno...
Evangelium
O: Chvála tobě, Kriste!

Kázání Píseň ke kázání (obec sedí)
Text kázání (o stojí)
Kázání (obec sedí)
Píseň

Pozdravení pokoje O stojí
Diakon: Poznejte se v Pánu! Nikdo ať není proti druhému, nikdo ať není pokrytec! Odpouštějte, jako Bůh odpustil vám! Přijímejte se navzájem, jako Kristus přijal vás k slávě Otce!
K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Nehleď na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své svaté vůle jí daruj pokoj a jednotu, ty, který žiješ a kraluješ, pravý Bůh, od věků na věky.
O: Amen.
K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.
O: I s tebou.
Věřící si předávají pozdravení pokoje:
Pokoj s tebou!
I s tebou!

Velká přímluvná modlitba

D V pokoji prosme Pána:
O: Pane smiluj se (tak po každé prosbě)
Za pokoj Boží a za spásu svých duší prosme Pána!
Za mír celého světa, za prospěch svatých Božích církví a za jednotu všech prosme Pána!
Za tento dům modlitby, za ty kdo do něho vstupují ve víře, zbožnosti a Boží bázni, prosme Pána!
Za pastýře církví, za jejich rozhodování a službu v Kristu, za všechen Boží lid a ty, kdo konají dílo Páně, prosme Pána!
Za naši vlast a její představitele a za všechny, kdo spravují veřejné záležitosti, prosme Pána!
Za toto město (obec), a za všechny, kteří v něm bydlí, prosme Pána!
Za zdravý vzduch, plodnost země a za pokojné časy prosme Pána!
Za všechny, kdo jsou na cestách a na moři, za ty, kdo jsou bez domova, za nemocné, zarmoucené, za sirotky a vdovy, za chudé, za trpící a uvězněné, za zarmoucené a za ty, kdo jsou v pokušení, za nemocné a umírající a za jejich spásu prosme Pána!
Za vysvobození ze všech zármutků, pohrom, nebezpečí a tísně prosme Pána!
Pomoz nám, zachraň nás, smiluj se nad námi, Bože, zachovej nás svou milostí.
D: Pane, pamatuj na všechny zesnulé, dej jim vejít do místa svého občerstvení, svého světla a míru.
O: Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
D: Se vzpomínkou na naši paní, blahoslavenou matku Boží a vždy čistou Pannu Marii, sami sebe i druh druha a celý náš život svěřme Kristu, našemu Pánu.
O: Tobě, Pane!
K: Neboť tobě patří všechna sláva a čast a klanění, Otci i Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky a na věky věků. /Amen./

Přinášení darů

D: Přineste Bohu oběť díků, a plňte svoje sliby Nejvyššímu (Ž 50,14). Nezapomínejte ani na to, abyste prokazovali dobro, a mějte pochopení pro druhé: To jsou oběti, jaké se Bohu líbí. (Žid 13,16).
Píseň nebo žalm k obětování. Během zpěvu se vybírá obětní dar, přináší se na oltář chléb a víno jakož i shromážděné obětní dary.
K: (při přinášení chleba)
Z plnosti tvých darů oddělujeme, Pane, tento chléb a vzdáváme ti díky za všechny tělesné i duchovní dary, které nám bez přestání dává tvá milost.
D: Amen
K: (při míchání vína a vody)
Bože, ty jsi podivuhodně stvořil člověka a ještě podivuhodněji jsi jej obnovil. Dej nám, skrze tajemství tohoto kalicha účast na božství toho, který sestoupil, aby přijal naše lidství - Ježíše Krista, našeho Pána.
D: Amen
K (při přinášení kalicha)
Přinášíme ti, Pane, kalich spásy a prosíme tvé milosrdenství: Ať vystoupí před tvář tvé božské velebnosti s líbeznou vůní za spásu celého světa.
D: Amen
K (při přinášení sbírky)
Hospodine, náš Pane, Králi celé země, přijmi ve své nekonečné laskavosti obětní dary svého lidu, které ti přinášíme s ochotným a radostným srdcem, a dej, aby to, co je zasvěceno tvé službě, bylo také užito ke tvé slávě a k dobru tvé církve a tvého lidu. O: Amen
K Všemohoucí, věčný Bože, ve jménu Ježíše, tvého Syna, klademe tyto vzácné dary tvé dobroty na tvůj svatý oltář a přinášíme ti je na znamení, že patříme tobě. Vždyť všechno, co máme, je tvé, a jen z tvého ti můžeme dát. Nejsme hodni přinášet ti jakoukoli oběť, přesto tě prosíme: přijmi tuto naši službu, kterou ti dlužíme, protože toužíme tě ctít, klanět se tvé vznešenosti a vyznávat, že ty jsi náš Bůh a my jsme tvůj lid. V těchto prvotinách toho, co máme, ti předkládáme sami sebe, své duše a svá těla. Zasvěcujeme se znovu tvé službě a slibujeme, že se od nynějška budeme vyhýbat všemu, co se ti nelíbí. Bože, ty znáš naši slabost: Přijmi nás milostivě, a pomoz nám, abychom ti sloužili věrněji a byli hodnější tvé lásky. Sešli na nás svého svatého Ducha, abychom se ti dokázali odevzdat jako oběť živá, svatá a tobě příjemná, skrze Krista, našeho Pána.
(Nebo podle církevního roku).
O Amen.

Modlitba při žehnání kadidla

(může odpadnout)
K: (vkládá kadidlo do nádoby)
Před oltář předstoupil anděl se zlatou kadidelnicí; bylo mu dáno množství vonných věcí, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. (Zjev 8,3n)
(incensuje chléb a víno)
Tak praví Pán: Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi národy. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. (Mal 1,11, dosl. přídavnou oběť)
(incensuje pravou stranu oltáře)

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Ž 141,2)
(incensuje levou stranu oltáře)
Kristus si nás zamiloval a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. (Ef 5,2).
O (recituje nebo zpívá, zatímco diakon incensuje shromážděné)

Kadidlo a čistou oběť, Hospodine zástupů, přináší tvá svatá církev tvému jménu. A když oblak zakrývá trůn tvé milosti shlédni na svůj lid a řekni: Pokoj! (katol.apoštol.liturg.)

Umývání rukou

K (během umývání rukou)
Umývám si ruce v nevinnosti, při tvém oltáři se držím, Hospodine, aby bylo slyšet mé hlasité díkůvzdání, abych vyprávěl o všech tvých divech. Hospodine, zamiloval jsem si krásu tvého domu, místo, kde má příbytek tvá sláva. Amen. (Ž 26,6-8)

Vyznání víry (může se zpívat)

D. Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno (Žid 13,15)
K. Věřím v jednoho Boha, - Otce všemohoucího,
O. Stvořitele nebe i země, - všeho viditelného i neviditelného. - Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, - jenorozeného Syna Božího, - který se zrodil z Otce přede všemi věky: - Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, - zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: - skrze něho všechno je stvořeno. - On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. - Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny -a stal se člověkem (všichni pokleknou). - Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta - byl umučen a pohřben. - Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. - Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. - A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé - a jeho království bude bez konce. - Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, - který z Otce vychází, - S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován - a mluvil ústy proroků. - Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. - Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. - Očekávám vzkříšení mrtvých - a život budoucího věku.- Amen.

Velké díkůvzdání

K Pán s vámi!
O I s tebou!
K Vzhůru srdce!
O Máme je (obrácena) k Pánu!
K Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci!
O Je to důstojné a správné.
Opravdu je důstojné a správné, abychom ti ve všech dobách a na všech místech vzdávali díky, svatý Pane, všemohoucí Otče, věčný Bože, skrze Krista, našeho Pána. (Preface svátku či neděle, zde adventní)
Při jeho vjezdu do svatého města rozprostíraly zástupy lidí na cestu pláště a zelené ratolesti a radostně volaly hosana. Jeho v modlitbě vzývali ve svých shromážděních učedníci jako Vzkříšeného, který sedí po tvé pravici. S ním jako neviditelným hostem lámali chléb a pili z kalicha. Jeho poslední příchod v moci a slávě toužebně a radostně očekávali. S nimi pozvdáme i my své hlavy vstříc dnu, kdy rozmetá všechny síly zla a ze všech konců světa shromáždí svou rozptýlenou církev. Tehdy vytvoří nepomíjitelné království spravedlnosti a milosrdenství a budeme s ním slavit věčnou hostinu lásky.

Proto zpíváme s anděly a archanděly, trůny a mocnostmi a s celým nebeským zástupem chvalozpěv tvé slávě a vyznáváme bez přestání:

Svatý, svatý, svatý je Hospodin, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plné jeho slávy. Hosana na výsostech. Požehnán buď ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech!

Ticho

Kněz (tiše): Ano, svatý jsi a všesvatý, věčný Otče; a svatý je vpravdě i tvůj jednorozený Syn, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus; a svatý je i tvůj věčný Duch, který zkoumá všechny věci, i hlubiny božství. Učinil jsi člověka z prachu podle svého obrazu a podoby a daroval jsi mu radost ráje. A když zhřešil proti tvému přikázání, nezavrhl jsi jej, ale zaslíbil jsi mu své vykoupení. Volal jsi jej svým Zákonem, vedl jsi jej skrze proroky, a nakonec jsi do světa poslal svého jednorozeného Syna, aby svým vtělením obnovil v člověku tvůj obraz a aby svým utrpením člověka očistil od všeho hříchu a svou smrtí jej zachránil ze smrti, a svým vzkříšením mu daroval účast na tvé slávě. Skrze něho buď tobě, Otče, spolu s Duchem svatým čest a sláva od věků navěky. Amen.

Slova ustanovení

D Tajemství víry!
O klečí
(Kněz vezme hostii do obou rukou)
: Náš Pán Ježíš Kristus, v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej (rozlomí hostii na dvě části) a dával svým učedníkům se slovy: Vezněte a jezte, toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
O Amen.
Kněz (vezme kalich do obou rukou): Stejně tak vzal po večeři kalich, vzdal díky a dával jim jej se slovy: Pijte z toho všichni, tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.
O Amen.
D Kdykoli jíte z tohoto chleba a pijete z tohoto kalicha, zvěstujte smrt Páně, dokud On nepřijde.

Památka Kristova díla spásy

K Proto si, Pane, připomínáme spasitelné utrpení a smrt tvého milého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Vyznáváme jeho slavné vzkříšení z mrtvých a jeho nanebevstoupení nade všechna nebesa. Radujeme se, že sedí po tvé pravici a očekáváme jeho návrat ve slávě. Jeho, který měl soucit s naší slabostí, zvěstujeme jako naši čistou, svatou, neposkvrněnou oběť. A proto ti podle jeho svaté vůle přinášíme tvé z tvého: chléb věčného života a kalich nepomíjející spásy. Shlédni milostivě na tuto dostatečnou oběť, kterou přinesl tvůj Syn na kříži jednou provždy za hříchy celého světa a která jako příjemná vůně stoupá ustavičně před tváří tvého vznešeného majestátu. Přijmi pro Krista milostivě i naši oběť chvály, jako jsi laskavě shlédl i na obětní dary našich otců. Nám však a celému tvému lidu daruj drahocenné plody nejsvětější oběti Kristovy: odpuštění hříchů a život věčný.

O Amen.

Prosba o Ducha svatého

K Pokorně tě, Pane, prosíme, sešli svého svatého Ducha na nás a na tyto dary. Požehnej + a posvěť tento chléb a učiň nám jej společenstvím těla našeho Pána Ježíše Krista.
O Amen.
K Požehnej + a posvěť tento kalich a učiň nám jej společenstvím krve našeho Pána Ježíše Krista.
O Amen.
K A dej, aby všichni, kdo ve společenství tohoto oltáře přijímají přesvaté tělo a drahocennou krev tvého Syna, byli naplněni veškerou nebeskou milostí a požehnáním skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Skrze něho + a s ním + a v něm + (udělá hostií třikrát znamení kříže nad kalichem) buď tobě, všemohoucí Otče, ve společenství Ducha svatého čest a sláva od věků na věky.
O Amen.

Otče náš

Skrze něho se odvažujeme prosit s celou důvěrou, tak jak nás to On naučil: Otče náš...

Lámání chleba

Kněz: Učedníci poznali Pána, když jim lámal chléb.
O Aleluja.
K Kalich dobrořečení, který žehnáme + (dělá pravicí znamení kříže nad kalichem, který drží v levici), což to není společenství krve Kristovy?
O Amen.
K Chléb, který lámeme, což to není společenství těla Kristova?
O Amen.
K Jako byl tento lámaný chléb rozptýlen na polích a shromážděn se stal jedním, tak, Pane, shromáždi svou církev ze všech končin země do svého království. Ať přijde milost a pomine tento věk. Maranatha!
O Ano, přijď, Pane, Ježíši!

Přijímání

D Skloňte své hlavy před Hospodinem!
K Milosrdný Bože, odvažujeme se přistoupit k tomuto tvému stolu, nikoli v důvěře ve svou vlastní spravedlnost, ale pouze v důvěře ve tvé velké milosrdenství. Nejsme hodni, abychom sbírali i jen drobky spadlé s tvého stolu, ale ty jsi stále tentýž, Pane, kdykoli ochotný se smilovat. Proto nám dej, Bože milosti, abychom tak požívali přesvaté tělo a drahocennou krev tvého Syna Ježíše Krista, aby se naše hříšné tělo očistilo jeho tělem a naše poskvrněná duše se oprala v jeho krvi, tak abychom zůstávali vždycky v něm a on v nás.
O Amen

K Svaté svatým!
O Jediný je svatý, jediný je Pán, Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi!
Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám pokoj!
K tiše Přijmu chléb nebeský a budu vzývat jméno Hospodinovo. Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena (3x)
Tělo našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mé tělo i duši k životu věčnému.
Jak se mám odvděčit Hospodinu, za všechno co mi prokázal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
Krev našeho Pána Ježíše Krista ať zachová mé tělo i duši k životu věčnému. Amen.

K: Pojďte, vše je připraveno. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý! (Podle Mt 22,4; Ž 34,9)
Píseň k přijímání. Přijímající přistupují k oltáři. Vstoje nebo vkleče přijímají posvěcený chléb do otevřené dlaně pravé ruky, která je křížem položena přes levou. Při přijímání z kalicha se dotýkají jeho dolní části.

K: Tělo našeho Pána Ježíše Krista, vydané za tebe na smrt, ať posilní a zachová tvé tělo i duši k životu věčnému.
O: Amen
K: Krev našeho Pána Ježíše Krista, vylitá na odpuštění tvých hříchů, ať posilní a zachová tvé tělo i duši k životu věčnému.
O Amen

Při propouštění poslední skupiny
Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít nový kalich v království mého Otce. (Mt 26, 29; Mk 14,25)
K: tiše: Pane, dej, abychom to, co jsme požívali ústy, uchovali v čistém smyslu, a co jsi nám daroval v čase, to nechť nám je k věčné spáse.

Díkůvzdání za přijímání

D Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, haleluja!
O: Jeho milosrdenství je věčné, haleluja!
K: Děkujeme ti, všemohoucí Bože, že jsi nás občerstvil tímto uzdravujícím darem, a prosíme tvé milosrdenství, ať v nás jeho přijetí působí pevnou víru v tebe a srdečnou lásku mezi námi všemi, skrze Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje, pravý Bůh, vždycky a navěky.
Obec: Amen.

Požehnání

K: Skloňte svá srdce před Bohem a přijměte jeho požehnání.
Hospodin ať vám žehná a chrání vás!
Hospodin ať nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostivý!
Hospodin ať k vám obrátí svou tvář a daruje vám + pokoj!
Obec: Amen, amen, amen.