Pánův sestup do pekel

Autor:
Publikováno:

Starocírkevní homilie neznámého autora na Bílou sobotu.

Stalo se něco zvláštního - dnes je po vší zemi velké mlčení, velké mlčení a ticho.

Celá země zachovává mlčení, protože Král spí.

Země se zachvěla a je potichu, protože Bůh upadl do spánku v těle a pozdvihl všechny kdo usnuli od samého počátku světa.

Bůh zemřel v těle a peklo se zachvělo strachem.

Odešel hledat naše první rodiče jako ztracenou ovci.

V touze navštívit ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti, odešel vysvobodit ze strasti zajatého Adama a Evu, on, který je zároveň Bůh a syn Evy.

Bůh se k nim přiblížil, když nesl kříž, zbraň, kterou dobyl vítězství.

Když jej spatřil Adam, první člověk, kterého stvořil, udeřil se v hrůze do hrudi a zvolal ke všem "Můj Pán buď s vámi se všemi". Kristus mu odpověděl: "I s duchem tvým".

Vzal jej za ruku a zdvihl jej se slovy: "Probuď se, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a Kristus ti dá světlo.

Já jsem tvůj Bůh, který se kvůli tobě stal tvým synem. Z lásky k tobě a tvým potomkům nyní svojí vlastní autoritou nařizuji všem, kdo jsou drženi v otroctví, aby vykročili, všem, kdo jsou v temnotách, aby byli osvíceni, všem, kdo spí, aby povstali. Poroučím tobě, kdo spíš, vstát.

Nestvořil jsem tě, abys byl zajatcem pekla. Povstaň z mrtvých, neboť já jsem život mrtvých. Povstaň, dílo mých rukou, ty, kdo jsi byl stvořen k mému obrazu.

Povstaň, vyjdi z tohoto místa, protože ty jsi ve mně a já jsem v tobě; spolu tvoříme jen jednu osobu a nemůžeme být od sebe odděleni.

Kvůli tobě jsem se já, tvůj Bůh, stal tvým synem; já, Pán, jsem vzal podobu služebníka, já, jehož dům je nade všemi nebesy jsem sestoupil na zemi i pod zem. Kvůli tobě, kvůli člověku jsem se stal člověkem bez pomoci, dobrovolně mezi mrtvými. Pro tebe, který jsi opustil zahradu jsem byl já v zahradě vydán Židům a ukřižován.

Viz na mé tváři plivance, které jsem dostal, abych tě obnovil k životu, který jsem do tebe kdysi vdechl.

Viz stopy ran, které jsem dostal, abych obnovil podobu tvé pokřivené přirozenosti podle svého obrazu.

Na mých zádech viz stopy bičování, které jsem vytrpěl, abych sňal břemeno hříchu, které leželo na tvých zádech.

Viz mé ruce, pevně přibité ke stromu pro tebe, který jsi kdysi hanebně vztáhl ruku ke stromu.

Usnul jsem na kříži a kopí probodlo můj bok pro tebe, který jsi usnul v ráji a ze svého boku jsi zrodil Evu. Můj bok uzdravil bolest ve tvém. Můj spánek tě budí z tvého spánku v pekle. Kopí, které mne probodlo, vrátilo do pochvy meč, který byl pozdvižen proti tobě.

Povstaň a odejdi z tohoto místa. Nepřítel tě odvedl z pozemského ráje. Já tě neobnovuji pro tento ráj, ale posazuji tě na trůn v nebesích.

Zakázal jsem ti strom, který byl jen symbolem života, ale viz, já, který jsem život sám, jsem nyní sám s tebou. Ustanovil jsem cheruby, aby tě hlídali jako otroka, ale nyní jsem je přiměl, aby tě ctili jako Boha.

Trůn tvořený cheruby tě očekává, jeho nosiči jsou hbití a horliví.

Svatební místnost je ozdobena a hostina je připravena, věčné příbytky jsou připraveny a pokladnice všech dobrých věcí otevřeny.

Království nebeské pro tebe bylo připraveno od vší věčnosti."