Kristův růženec

Autor:
Vytvořeno:

Evangelickou podobu modlitby růžence z knihy Evangelisches Tagzeitenbuch komentuje a z němčiny přeložil Tomáš Drobík.

Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby.

Křesťanství zná tři výrazové formy (projevy) života modlitby: ústní modlitbu, rozjímání a vnitřní modlitbu.

Rozjímání je především hledáním v modlitbě, které uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Jde o prohloubení pravd víry, o podnícení obrácení srdce a o posílení vůle k následování Krista. Cílem takového hledání je, aby si člověk ve víře přivlastnil předmět, o němž uvažuje a který konfrontuje se skutečností svého života.

Křesťanská modlitba se především zaměřuje na rozjímání "tajemství Krista".

Modlitba "Kristova růžence", kterou Vám tyto listy představují, předkládá k rozjímání několik tematických řad.

Ať i tato výrazová forma modlitby vede k hlubšímu spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem.

Začátek

"Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen."

Vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Modlitba Páně

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Buď pochválen, kdo přichází ve jménu Páně, Ježíš Kristus, Boží a Mariin Syn, který... +

Vzýváme tě, Pane Ježíši Kriste a velebíme tě, neboť jsi skrze svůj svatý kříž vykoupil svět. Amen. (první tři věty jdou po sobě)

+ který v nás rozmnožuje víru.

+ který v nás posiluje naději.

+ který v nás zapaluje lásku.

Sláva

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Modlitba Páně

"Buď pochválen..." + věta dané řady "Vzýváme tě...:

po každém desátku: Sláva

rozjímání další věty vybrané řady, začíná znovu Modlitbou Páně

Na konci celé modlitby:

Ticho - volná modlitba

Preces přímluvy za sebe, církev i svět

Kolekta krátká modlitba, dle zpěvníku na str. 833 nebo:

Bože, náš nebeský Otče, učinil jsi nás ve křtu dětmi světla. Nepřipouštěj, aby nad námi získaly moc temnoty bludu, ale pomož nám, abychom zůstali ve světle tvé pravdy, skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen.

Závěr

Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného. Amen.

Řady

Jde o jednotlivá témata modlitby růžence. Každé téma je rozvito do pěti vět, které se vkládají do modlitby po "Ježíš Kristus, Boží a Mariin Syn, který...". Každá věta tedy 10x, tak jak jsou za sebou kuličky růžence, tzv. desátek. Začátek každého desátku tvoří Modlitba Páně, konec pak Sláva...

Bůh, který se stal člověkem

+ který byl na počátku u Otce.

+ kterého přijala Maria skrze Ducha svatého.

+ který se pro nás v plnosti času stal člověkem.

+ kterého na výsostech chválí nebeské zástupy.

+ který všem lidem na zemi přináší pokoj.

Trpící Pán

+ který myl nohy učedníkům.

+ který svou krví založil novou smlouvu.

+ který pro nás protrpěl smrtelnou úzkost.

+ který pro nás nesl kříž.

+ který na kříži dovršil své dílo.

Zmrtvýchvstalý Pán

+ který sestoupil a zlomil okovy smrti.

+ jehož vítězství zvěstoval anděl u hrobu.

+ který se dává poznat při lámání chleba.

+ který na svém proměněném těle nese znamení.

+ který s námi úpěnlivě prosí, když se modlíme v jeho jménu.

Vyvýšený Pán

+ který vstoupil na nebe.

+ který nám posílá svého Ducha jako pomocníka.

+ který ve svaté církvi shromažďuje svůj lid.

+ který přijde soudit živé a mrtvé.

+ který zapisuje naše jméno do knihy života.

Pán své církve

+ který je s námi až do konce světa.

+ který sedí na pravici Boha Otce.

+ který vede svou církev Duchem svatým.

+ který náš hlad utěšuje chlebem života.

+ který ze všech končin země shromažďuje svůj lid.

Pán andělů

+ jehož narození zvěstoval anděl Gabriel.

+ kterému na poušti sloužili andělé.

+ kterého posiloval anděl v Getsemanech.

+ jehož druhý příchod předpověděli andělé.

+ pro jehož slávu bojuje proti mocnostem tmy archanděl Michael.

Syn Panny Marie

+ jehož ve víře přijala Panna Maria.

+ kterého Maria hledala a opět našla v chrámu.

+ kterého Maria prosila a on daroval víno svatebním hostům.

+ kterého Maria doprovázela až pod kříž.

+ který společenstvím Ducha spojil Marii s učedníky.

Pán svých svědků

+ který vyvolil apoštoly za svědky svého království.

+ kterého velebili mučedníci až do smrti.

+ kterého dosvědčují věřící jako slovo pravdy.

+ kterému v životě i ve smrti důvěřují doufající.

+ který zapaluje milující ke službě bližním.

Verzi ke stažení a tisku naleznete zde.