Ekumenický lekcionář A

Propria k Ekumenickému lekcionáři rok A (liturgické přípravy)
Marek P. Lukášek
Adventní období čtyř neděl vzniklo jako příprava na Vánoce. Kající charakter (fialová mešní roucha, odpadá Gloria a Aleluja) této době dali v Galii irští misionáři.
Karel Šimr
Druhou a třetí adventní nedělí nás v letošním roce provází postava Jana Křtitele - dnes si připomínáme jeho vystoupení jako Předchůdce Páně, příští neděli s uvězněným prorokem položíme otázku "Jsi ten, který má přijít nebo máme čekat jiného?". Luterský lekcionář naproti tomu vstupuje do adventu (stejně jako do pašijového týdne) s textem o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Evangelium druhé adventní neděle má apokalyptický obsah, teprve třetí neděli se čte evangelium o Janu Křtiteli.
Martin Grombiřík
"Neděle radosti" (podle introitu Gaudete) nám na otázku Jana Křtitele odhaluje totožnost toho, kterého zvěstovali proroci a který "přijíti má" - Ježíše Krista, Spasitele světa a posla dobré zprávy v temnotách bolesti, strachu a dezorientace.
Karel Šimr
Poslední neděle před Vánoci přináší v cyklu A pohled na vánoční příběh z matoušovské - Josefovy, "mužské" perspektivy. Nejen Marie, ale i Josef patří do příběhu Ježíšova příchodu. Marie svou "meditativní" otevřeností, Josef svým odvážným činem. Maria syna porodila, Josefovi připadla výsada dát mu jméno, které naplňuje touhu věků: Hospodin vysvobodí. V pravoslavné tradici se čte totéž evangelium i s Ježíšovým rodokmenem a neděle nese název Neděle svatých otců.
Martin Grombiřík
(1. neděle po Zjevení Páně). Přinášíme přípravu k tomuto svátku připravenou rovněž k textům roku A. Liturgická barva je bílá (touto nedělí končí vánoční období)
Karel Šimr
Tato neděle se často slaví jako neděle Svatby v Káně (spojení svátku Epifanias, Křtu Páně a Svatby v Káně s pojící tematikou zjevení - Krista pohanům, jeho prohlášení Božím Synem a zjevení jeho slávy v proměnění vody ve víno). Perikopu o svatbě v Káni nabízí ekumenický lekcionář pouze pro cyklus C. V cyklu A jde o janovský pohled na události, následující po Ježíšově křtu.
Martin Grombiřík
Letos (2008) se jedná i o druhou neděli před postní dobou (Sexagesimae). Liturgická barva: zelená, texty Iz 9:1-4, 1Kor 1:10-18, Mt 4:12-23.
Marek P. Lukášek
Jedná se o konec doby po Epifanii. Ekumenický lekcionář tomuto období dává závěr v perikopě Proměnění Páně. Naproti tomu německá luterská tradice mluví o "neděli před postní dobou / Estomihi" a vychází z perikopy o Ježíšově předpovědi utrpení (Mk 8); podobně též Agenda ČCE (L 18,31nn). Liturgická barva: zelená nebo bílá.
Martin Grombiřík
Invocabit, texty Gn 2:15-17+3:1-7; Žalm 32; Řím 5:12-19; Mt 4:1-11 (pokušení na poušti). Liturgická barva: fialová.
Karel Šimr
Latinsky Reminiscere. Liturgická barva fialová. Gloria in excelsis a Haleluja odpadají. Lekcionář pro druhou neděli v postu nabízí volbu mezi janovským evangeliem o Ježíšově rozhovoru s Nikodémem nebo perikopu o Proměnění Páně. Podle výběru je třeba pracovat s následující přípravou.
David Sedláček
Latinsky Oculi podle introitu Ž 25,15: "Moje oči hledí stále k Pánu; neboť on vyprostí mou nohu ze sítí." Liturgická barva fialová; Gloria in excelsis a Haleluja odpadají.
Marek P. Lukášek
Latinsky Laetare. Liturgické barvy: fialová nebo růžová. Haleluja a Gloria odpadají.
Karel Šimr
Judica nebo Smrtná neděle. Liturgická barva fialová. Gloria a Haleluja odpadají.
Martin Grombiřík
6. neděle v postu, počátek Svatého týdne, lat. "[Dominica in ramis] Palmarum." Liturgická barva je červená nebo fialová, liturgii možno zaměřit k připomínce Kristova vjezdu do Jeruzaléma (Mt 21:1-11) nebo k pašijnímu příběhu (Mt 26-27).
Martin Grombiřík
Tzv. "Bílá" nebo také "Tomášova" (podle evangelia o nevěřícím Tomášovi) neděle, introitus Quasimodogeniti, texty: Sk 2:14a.22-32; Ž 16; 1Pt 1:3-9; J 20:19-31. Liturgická barva bílá.
Karel Šimr
Neděle Božího milosrdenství podle introitu Misericordias Domini. Biblické texty: Sk 2,14a. 36-41; Ž 116, 1-4.12-19; 1P 1, 17-23; L 24, 13-35. Liturgická barva bílá.
Martin Grombiřík
Neděle "dobrého Pastýře" (podle evangelia), introitus Misericordia nebo Jubilate, liturgická barva bílá. Koresponduje s propriem 3. neděle velikonoční podle luterského lekcionáře.
Martin Grombiřík
Introitus Cantate, texty Sk 7:55-60; Ž 31:1-5.15-16; 1Pt 2:2-10; Jan 14:1-14, liturgická barva bílá.
Tomáš Drobík
neděle Rogate, texty: Sk 17, 22-31; Ž 66, 8-20; 1P 3, 13-22; J 14, 15-21; liturgická barva: bílá. Neděle není nazvaná podle začátečních slov vstupní antifony, ale podle liturgického zvyku konat procesí (prosebná a kajícná procesí mezi 5. nedělí velikonoční a nanebevstoupením Páně)
Martin Grombiřík
Introitus Exaudi, texty Sk 1:6-14, Ž 68:1-10.32-35, 1Pt 4:12-14+5:6-11, J 17:1-11. Liturgická barva bílá.
Karel Šimr
Liturgická barva: červená. Texty: Sk 2,1-21; Ž 104, 24-34.35b; 1K 12, 3b-13; J 20,19-23 nebo J 7, 37 - 39.
Karel Šimr
Lat. Trinitatis; texty: Gn 1,1-2.4a; Ž 8; 2K 13,11-13; Mt 28, 16-20; liturgická barva bílá.
Martin Grombiřík
Podle Ekumenického lekcionáře je letos 1. neděle po Trojici 8. nedělí "během roku" (v lit. mezidobí). Texty: Iz 49:8-16a, Ž 131, 1Kor 4:1-5 a Mt 6:24-34; liturgická barva zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: Dt 11,18 – 21 ; Ž 42; Ř 1,16 – 17; 3,22b – 28; Mt 7,21 – 29. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-25; Mt 9, 9-13.18-26. Evangelium odpovídá textu pro neděli Septuagesimae (Devítník) podle luterského lekcionáře pro 5. rok. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Texty: Gn 18, 1-15; 21. 1-7; Ž 116, 1-2.12-19; Ř 5, 1-8; Mt 9, 35-10, 8 (9-23). Liturgická barva: zelená.
Martin Grombiřík
Texty: Jer 20:7-13 nebo Gn 21:8-21, Ž 69 n. 86, Řím 6:1b-11, Mt 10:24-39, liturgická barva zelená.
David Sedláček
Texty: Gn 22, 1-14; žalm 13; Ř 6, 12-23; Mt 10, 40-42. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Gn 24, 34-38.42-49.58-67 nebo Za 9,9-12; Ž 45 nebo Pís 2,8-13, Ř 7,15-25a; Mt 11,16-19.25-30. Liturgická barva: zelená. Letos připadá na 6.7., proprium neděle je tedy vhodné věnovat památce M. Jana Husa, mučedníka.
Karel Šimr
Texty: Gen 25,19-34; Ž 119,105-112; Ř 8,1-11; Mt 13,1-9.18-23. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Texty: Gn 28, 10-19a; Ž 139, 1-12.23-24; Ř 8, 12-25; Mt 13, 24-30.36-43. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Gn 29,15-28; Ž 128; Ř 8,26-39; Mt 13,31.33.44-52. Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: Gn 32,23-32; Ž 17; Ř 9,1-5; Mt 14, 13-21. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Texty: Gn 37:1-4.12-28 nebo 1Kr 19:9-18; Ž 105:1-6.16-22.45b; Ř 10:5-15 a Mt 14:22-33 (Ježíš kráčí po vodě)
Karel Šimr
Texty: Gn 45, 1-15; Ž 133; Ř 11,1-2a.29-32; Mt 15, 21-28. Liturgická barva: zelená. Evangelium odpovídá textu 17. neděle po Trojici podle luterských perikop a textu pro 2. neděli v postu podle starocírkevních perikop.
David Sedláček
Texty: Iz 51, 1-6; Ž 138; Ř 12, 1-8; Mt 16, 13-20. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Ex 3,1-15; Ž 105,1-6.23-26.45b; Ř 12,9-21; Mt 16, 21-28. Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: Ez 33, 7-11; Ž 149; Ř 13, 8-14; Mt 18, 15-20. Evangelium odpovídá luterským perikopám pro 22. neděli po Trojici (3. řada). Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Ex 14, 19-31; Ž 114; Ř 14, 1-12; Mt 18, 21-35. Evangelijní text odpovídá 22. neděli po Trojici podle starocírkevních perikop. Liturgická barva: zelená.
Martin Grombiřík
Texty: Jon 3:10-4:11 nebo Ex 16:2-15, Ž 145:1-8 nebo Ž 105:1-6;37-45 Fp 1:21-30 a Mt 20:1-16. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Texty: Ex 17, 1-7 nebo Ez 18, 1-4; 25-32; Ž Ž 78, 1-4.12-16 (k Ex 17, 1-7) nebo Ž 25, 1-9; Fp 2, 1-13; Mt 21, 23-32. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Ex 32,1 – 14 (zlatý býček); Ž 106,1 – 6. 19 – 23 (ohlas na Ex 32: zlatý býček); Fp 4, 1-9; Mt 22,1 – 14 (podobenství o hostině a svatebním šatu). Liturgická barva: zelená. Evangelijní perikopa odpovídá propriu pro 20. neděli po sv. Trojici podle starocírkevních perikop a 2. neděli po sv. Trojici podle luterského lekcionáře (3. rok).
Marek P. Lukášek
Texty: Ex 33,12-23; Ž 99; 1Tes 1,1-10; Mt 22,15-22. Liturgická barva: zelená.
Jiří Bureš
Texty: Dt 34, 1-12; Ž 90, 1-6.13-17; 1 Te 2, 1-8; Mt 22, 34-46. Liturgická barva: zelená.
Marek P. Lukášek
Texty: Joz 3,7 – 17; Ž 66,1 – 3.6; 1Te 2,9 – 13; Mt 23,1 – 12. Liturgická barva: zelená.
Karel Šimr
Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13. Liturgická barva: zelená.
David Sedláček
Předposlední neděle v církevní roce (v ambroziánském kalendáři již součást adventu). První čtení: Sof 1:7.12-18 nebo Sd 4:1-7; mezizpěv: Ž 90:1-8.(9-12) nebo Ž 123; druhé čtení: 1Te 5:1-11; evangelium: Mt 25:14-30. Liturgická barva zelená.
Martin Grombiřík
Poslední neděle liturgického roku (34. v mezidobí). První čtení: Ez 34:11-16.20-24; mezizpěv: Ž 95:1-7a nebo Ž 100; druhé čtení: Ef 1:15-23; evangelium: Mt 25:31-46. Liturgická barva zelená nebo bílá.