Nanebevstoupení Páně A

Autor:
Publikováno:

Texty: Sk 1,1-11; Ž 47 nebo 93; Ef 1,15-23; L 24,44-53

Tematizace:

Kristus dokončil pozemské dílo spásy a odchází k Otci, aby nám zanechal příkaz ke zvěstování spásy a pokání k odpuštění hříchů. Při rozloučení žehná učedníkům, aby je připravil na Seslání sv. Ducha. Je sdělen také program pozemské církve – zvěstovat pokání na odpuštění hříchů.

Kontext biblických čtení:

L 24,36-53 a Sk 1,1-14

Obě zprávy o nanebevstoupení jsou u Lukáše jednotné a vzájemně souvisejí. Je třeba vzít v úvahu již předcházející zprávu o zjevení L 24,36-43 (styčné body s J 20,19n). Synoptické vazby jádra chybí. V L je příběh uveden do souvislosti se závěrem Ježíšova času a označuje konec Evangelia, ve Skutcích pak jde o retrospektivní uvedení a akcentuje otevření nového času, období misijně působící církve. Jde o typ řeči na rozloučenou, která je znázorněna z hlediska pozorovatele jinak než jen cestování duše.

Ef 1,15-23

Komentář a závěr díkůvzdání (vv. 3-14). V. 16 uvádí přímluvu vv. 17-18a za poznání naděje povolání (18b), slávy dědictví (18c) a velikosti Boží moci (19). Tato moc je ve vv. 20-21 vyložena christologicky. Dvojí funkce rozvinutého díkůvzdání je v apoštolských dopisech obvyklá: má sloužit ku blahu obce a současně uvádí téma listu. V. 22 jako závěr úvodi epištoly již obsahuje zhuštěný obsah následujícího textu.

Text:

Ef 1,15-23

»Bůh prokázal sílu svého mocného působení na Kristu« (v. 20a). Jak, to popisují následující verše: Bůh Krista vzkřísil z mrtvých (v. 20b), vyvýšil (vv. 20c-21), všechno mu podrobil (vv. 22a), určil jej svrchovanou hlavou církve (22b), kterážto je jeho tělem a plností (v. 23).

Definice Boha jako »toho, jenž vzkřísil Ježíše z mrtvých« je výpovědí helénského prvokřesťanství a snado formulací předpavlovskou (viz Ř 4,24, Ko 2,12b). Zprvu je termín »vyvýšení« chápán jako ekvivalent vykoupení (tak i v Ef 1,20; Ko 3,1). Autor popisuje panství Kristovo jako již od velikonoc dovršenou, vždy přítomnou a trvalou skutečnost. Paradoxní užití schématu dvou eónů ve v. 21b zdůrazňuje autorovo vnímání času: Zplnomocnění Krista není příznačné jen pro budoucá eón nýbrž již pro čas přítomný. Přechod mezi oběma konsekventně není zlomový ale kontinuální.

Význam Kristova vyvýšení je v tom, že je k církvi vztažen jako Pán kosmu. To nemá za cíl vytvořit nějakou mytologii ale vyjasnit kosmický význam velikonoční zvěsti. Církev jako pozemské tělo Kristovo nemůže existovat bez Krista a je třeba ji pojímat teologicky (christologicky) kosmicky. Plnost Kristova ve v. 19 znamená dokonalou Kristovu přítomnost (v církvi).

 

L 24,44-53

Oddíl L 24,44-53 vykazuje napětí – na jedné straně Ježíšova přítomnost (v.44), na druhé odchod od učedníků (v.51). V závěru evangelia je popsán nový stav: „byli stále v chrámě a chválili Boha“.

Poslední Ježíšova slova jsou zachycena ve dvou monolozích (v.44 a vv.46-49). V.44 připomíná ještě jednou motiv nutnosti naplnění Písma (ojedinělé řazení »zákon Mojžíšův, Proroci, Žalmy«). Všichni učedníci teď prožívají to, co předtím zažili dva učedníci emauzští (v.31n), jejich smysly jsou otevřeny k chápní Písem. Christologický výklad Písma v obci je vyznačen ve vv. 44-47. V.47n cituje motiv Lk 3,3 a Sk 5,31 a v.49 vše rámuje zvěstí zaslíbení Otcova seslaného na shromážděné (budoucí přítomnost) a konkrétní výzvou (jediné futurum v tomto kázání Vzkříšeného) k setrvání v Jeruzalémě, než „budou vyzbrojeni mocí z výsosti“ – tedy svatým Duchem (zanedlouho o Letnicích – Sk 1,8). Jeruzalém má být výchozím místem zvěstování spásy. Je zřejmé Lukášovo napojení pokračování na evangelium.

Vv.50-53 uzavírají evangelium vyprávěním o Ježíšově nanebevzetí na Olivové hoře, kam předtím zavedl učedníky. Motiv vv. 50-52 – požehnání na rozloučení (Gn 26,3; 27,27-29; Tob 5,23n) – v korespondujících sz textech Lv 9,22a.24b a Sír 50,19.22 jsou vzdáleni žehnaní, zde se vzdaluje žehnající. Při tom je učedníkům přislíbena spása jako přítomnost trvalá a závazná – ona »moc z výsosti«. Požehnání na rozloučenou je učedníkům dáno též ve zprávách Mt 28,20b a J 14,27. Je to trvalý dar pro novou dobu od odcházejícího Pána. Požehnání platí odteď, kdy je dílo spásy dokončeno a Ježíš je odteď přítomen v jiné formě. Druhá část Lukášova písemného díla je věnována právě této době. Evangelium, které se započalo v chrámě, se také v chrámě končí.

Homiletické podněty – hermeneutické konsekvence:

Velikonoce jsou v liturgickém kalendáři od Nanebevstoupení vzdáleny. V evangeliu L jsou naproti tomu vylíčeny v jednom dni, čímž je podtržena skutečnost, že Ukřižovaný, Zmrtvýchvstavší a do nebeské slávy Nanebevystoupivší je jeden. Otevřený konec evangelia (a jinak též Skutků) ukazuje, že dějiny tohoto Jediného nanebevstoupením neskončily, ale  pokračují a jsou otevřené rozmanitýám zkušenostem jeho přítomnoti – dokud znovu nepřijde.Nanebevstoupení Páně

Starokatolická kolekta

Věčný Bože,

v Nanebevstoupení svého Syna

jsi povýšil každého člověka a prokázal jeho hodnotu.

Daruj nám pevnou důvěru,

že i my jsme povoláni ke slávě,

do které nás předešel Kristus,

který v jednotě Ducha svatého

s tebou žije a působí na věky věků.