21. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Ex 1.8-2.10 nebo Jr 15.15-21; Ž 124 nebo 138; Ř 12.1-8; Mt 16.13-20

Uprostřed mezidobí se máme vrátit k před-velikonočnímu dění a promýšlet

-         kým je pro nás Kristus

-         jakou podobu má mesiášství.

 

Ex 1.8-2.10 předobraz Mojžíše

Farao stupňuje své násilí a pokouší se likvidovat hebrejský lid. Uprostřed soužení se ukazuje Boží péče: Hospodin žehná domům těch, kteří se ho bojí (porodní báby); faraonova dcera naplňuje Boží plán a zachraňuje budoucího vysvoboditele. Ten, jehož Hospodin nechá vytáhnout z vod, se stává zachráncem lidu, vytahuje jej ze zahynutí a sinajskou smlouvou prostředkuje nový život.

 

Ž 124 Hospodin při nás

Ž 138 Tvá pravice mě spasí

 

Jr 15.15-21 Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil

Prorok Jeremiáš je pronásledován, doléhá na něj bolest a samota. Hospodin jej ujišťuje o záchraně.

Ř 12.1-8 živá, svatá, Bohu milá oběť

Společným jmenovatelem jsou úvodní dva verše. Ve
verši 3-8 se napomenutí obrací na křesťany jako živé údy křesťanského sboru.
Dary, které jsou nám rozličně uděleny, nejsou individuální vlohy a sklony.
Prorocké slovo, služba lásky, učení, napomínání, dávání, řízení, milosrdenství
jsou dary milosti, jimiž sloužíme Bohu v církvi, potažmo ve světě (nikoliv
sobě samým!).

 Mt 16.13-20

kontext: Petrovým vyznáním se v Mt podání (podobně jako u Mk) otevírá poslední část Ježíšovy pozemské cesty. Ježíš je líčen "na cestě" z Cesareje Filipovy do Jeruzaléma, k velikonocům. Odtud spěje děj až k vrcholu pašijního příběhu. Petrovo vyznání je ve všech synoptických evangeliích úzce spjato s následující předpovědí utrpení.

13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“

Ježíšova cesta přes Cesareu pro něj znamená chvíli jistoty, chvíli strávenou s učedníky. Po disputacích s farizeji a zákoníky o čistotě (15. kap) ho pokoušeli farizeové a saduceové (16. kap). Teď nastal čas pro rozhovor s učedníky a předpovědi utrpení, které se nehodí pro tehdejší představy o mesiáši. A místo, v němž se rozhovor odehrává, udávají rabíni jako hranici mezi pohany a Židy. V tomto prostředí a od této chvíle se se zvláštní naléhavostí začíná ptát na úsudek lidí a hlavně těch, kolem něj. Sám se představuje jako Danielem ohlášený Syn člověka – svrchovaný vládce veškerenstva.

14 Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“

Ježíš je pokládán za Jana Křtitele, jenž ohlašoval příchod Božího království, vyzýval k odvrácení od zlé cesty a uděloval křest pokání na znamení vnitřního rozhodnutí. Vztah Ježíše a Jana Křtitele líčí Mt 11.1-19. Druzí považovali Ježíše za významného starozákonnního proroka Eliáše, který horlil pro výhradné sloužení Hospodinu a proti modlářství. V době pozdního židovství byla zdůrazňována jeho svatost (která souvisela s tajemným odchodem). Podle Malachiáše je předchůdcem Mesiáše; na tento úkol poukazují i mnohé mimobiblické knihy. I Jeremiáš, který je uveden pouze u Mt, je prorocká postava, která uprostřed nebezpečí neohroženě káže. Vybízí k proměně srdce, nikoliv pouze povrchní reformě. Kolem jeho postavy i působení vznikla spousta legend. Připojení prorokova jména k tomuto seznamu je v souladu s celkovým zájmem evangelisty o proroka Jeremiáše, který je citován a v Ježíšově chrámové rozmluvě se objevují jeremiášovské motivy (vyslání proroků a jejich povraždění, soud nad chrámem).

Ježíš je tedy označován za jednoho z řady proroků. Prorok, který se znovu vrátil. Společné všem názorům je: Ježíš je prorok u vstupu eschatologického dění.

 

15 Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

Ježíš se ptá po úsudku učedníků. Táhne čáru mezi "ti venku" a "vy".

 

16 Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

Petr odpovídá: Ty jsi Kristus. Kristus tedy Mesiáš znamenal původně krále, u proroků ale začne znamenat očekávaného krále davidovského, osvoboditele, který přemůže pohany, pomstí své a nastolí pokoj... Tato očekávání byla živá i v době Ježíšově.

Adjektivum živý charakterizuje Boha jako pravého (v protikladu k „mrtvým“ bůžkům, modlám) uctívaným nejspíš i v končinách Cesareje Filipovy.

 

17 Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Blahoslavenství potvrzuje, že Petr pochopil Ježíše jako zjevení Boha. I když Petr nejspíš hovořil jménem celé skupiny, Ježíš ho oslovuje jménem – osobně. Zjevení se neudálo skrze tělo a krev, což je označení celého člověka s jeho slabostmi a omezeními. Petrovi zjevil Ježíšovu totožnost nebeský Otec.

 

18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.

Zaměření se na Petra jako hlavního aktéra, když se objeví problémy a klíčové situace, je pro Mt charakteristické. Tady Petr dostává jméno a s ním i jisté předznamenání svého dalšího života. Základem církve zůstává jednou provždy Kristus, jak i sám Petr káže. Podíváme-li se do knihy Sk, spatříme ve 4.8-12 vyprávění o tom, jak Duchem svatým naplněný Petr káže před radou o Kristu  jako kameni úhelném. Právě v tom je Petr skálou, že přes všechna selhání si udržel ryzí víru v Ježíše Krista a tak buduje církev, kterou nepřemohou pekelné brány. Nad církví (a tedy i nad shromážděním) Ježíšových učedníků nemůže triumfovat smrt a její mocnosti, protože Kristus je jejím základem.

 

19 Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.

Moc klíčů je v kontrastu k autoritě farizeů, kteří ´zavírají lidem království nebeské, sami nevcházejí a zabraňují těm, kdo vejít chtějí´ (Mt 23.13). Farizeové a zákoníci měli klíčovou moc – mohli svazovat a rozvazovat. Jde o rabínskou terminologii, která nám napoví, jak je to s Petrem. ´Svazovat´ označuje moc vyhlašovat jistou nauku za správnou a také přijímat někoho do společenství. Opačně rozvazovat. Ježíš předává Šimonu Petrovi plnou moc (až dosud náležející znalcům Zákona a rabínům) k výkladu a aplikaci Božího zákona takovým způsobem, aby lidem otevíral nebeské království.

 

20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Ježíš zakazuje učedníkům, aby o něm mluvili jako o Mesiáši. Nejdřív mají pochopit, co Jeho mesiášství znamená a obnáší (Mt 16.21-28, 17.1-13,..).

 

Homiletické podněty

-         Za koho Tě, Ježíši, pokládám já? Jsi pro mě Kristus?

Stálo by za to uprostřed kázání udělat dvouminutovou pauzu a nechat na každého dolehnout tíhu otázky určené učedníkům: Za koho mě pokládáte vy, kteří chodíte do kostela...Nechat si čas na druhou odpověď, která automaticky „nenaskočí“.

-         Je to poprvé, co Ježíš se ptá učedníků, dosud se vždy oni ptali jeho.  Souvisí to s tím, že začínají rozumět, co se kolem Ježíše, už mohli pochopit, kým je?

Starokatolická kolekta:

Bože, náš Otče,
Sjednocuješ všechny, kteří v tebe věří,
a dáváš nám rozličná obdarování, abychom jimi mohli sloužit všem.
Nedej, abychom se úplně ztotožňovali s tímto světem,
nýbrž abychom věřili tvým slovům
a neohroženě je vyznávali v síle tvého Ducha.
O to tě prosíme skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.