Lucernárium - večerní chvála světla

Autor:
Publikováno:

Večerní liturgie na motivy starokřesťanského lucernaria, vycházející především z anglikánských zdrojů. Vytvořena pro Noc kostelů 2012 s mottem "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc a ni temnota" (1 Tes 5,5).

P: Hospodin je světlo mé a moje spása.
S: Můj Bůh září do mých temnot.
P: Světlo a pokoj Pána Ježíše Krista buď s vámi.
S: I s tebou.

Zapálí se velikonoční svíce.

P: Požehnaný jsi, Pane Bože, stvořiteli dne i noci,
tobě buď chvála a sláva navěky.
Když se snáší tma, obnovuješ své zaslíbení
a zjevuješ mezi námi záři své přítomnosti.
Světlem Krista, tvého živého Slova,
rozptyl temnoty našich srdcí,
abychom žili jako děti světla
a tvou chválou rozezněli celý svět.
Požehnaný jsi, Bože, Otče, Synu a Duchu svatý.
S: Požehnaný jsi Bože navěky.

Od paškálu si lidé zapálí svíce.

Píseň: Světlo jsi oblažující (úprava hymnu Fós hilaron od L. Moravetze)

K: Responzoriální žalm 141 se společnou odpovědí „Hospodine, slyš modlitbu mou“

Vstupní modlitba


P: Abychom tuto noc prožili svatě, dobře a pokojně modleme se jedním srdcem a jednou myslí:  

ticho

P: Jako naše večerní modlitba stoupá k tobě, Bože,
ať tvá milost sestoupí na nás
a očistí naše srdce a osvobodí nás,
abychom ti zpívali chválu nyní i na věky.
S: Amen

K: Responzoriální žalm 27 se společnou odpovědí „Bůh náš, Hospodin, světlem je, spasením, proč se víc bát?“

L: Čtení – 1. Tesalonickým 5,5-11

Chvíle ticha

Prosby
se zpívanou odpovědí „Kyrie, Kyrie eleison“

Prosme za všechny, kteří se hlásí k Ježíši Kristu. Ať vnášejí do světa jeho světlo.

Prosme za ty, kdo prožívají temné věci: zármutek, nouzi, nemoc, osamění. Ať se jejich život znovu rozjasní.  

Prosme za všechny, kterým vládne noc: závislosti, touha po majetku a slávě, sobectví. Ať zjistí, že tím lidský život nemůže být naplněn.

Prosme za ty, kdo mají v rukou moc. Ať ji užívají k prospěchu všech.

Prosme za Boží stvoření. Ať je zachováno i pro další generace.

Prosme za naši obec. Ať dokážeme společně žít v úctě a lásce.

Prosme za všechny, kdo se ve tmě této noci vydali hledat světlo. Ať se setkají s tím, po čem jejich srdce touží.

Otče náš

Požehnání

Bůh, který řekl „Buď světlo“, ať prozáří temnoty vašich srdcí.

Ježíš Kristus, světlo, které svítí ve tmách, ať vás provází na všech cestách vašeho života.

Duch Osvětitel  ať naplní vaše srdce radostí a pokojem.

Ochraňuj, posiluj ve všem dobrém a požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch svatý.


P: předsedající, S: shromáždění, K: kantor, L: lektor