Budapešť bude hostit valné shromaždění Leuenberského společenství

Autor:
Publikováno:

6. Valné shromáždění Leuenberského společenství (CPCE) se bude konat od 12. – 18. září 2006 v maďarské Budapešti. Hostiteli jsou společně Reformovaná a Luterská církev Maďarska. Tématem setkání je „Posílení společenství – profil protestantismu v Evropě“.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem CPCE (Community of Protestant Churches in Europe). Každých 6 let se schází zástupci teď již 105 členských církví, kteří rozhodují o dalším směřování práce CPCE, určují další teologická témata, kterými se bude společenství zabývat a volí Výkonný výbor. Kromě delegátů jsou na setkání zváni zástupci církví, hosté a pozorovatelé jiných konfesních i ekumenických organizací. Celé jednání je překládáno do třech oficiálních jazyků: angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Podrobnější informace o Valném shromáždění naleznete na webových stránkách CPCE. V liturgické sekci webu najde návštěvník stránek řadu aktualit z liturgického života členských církví včetně teologických reflexí, odkazů na na liturgické agendy a instituce reformačních církví v Evropě.

Leuenberské společenství reformačních církví v Evropě se formálně zrodilo přijetím dohody (konkordie) dne 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje. Tento akt ukončil dlouhá léta přípravných rozhovorů, které začaly po druhé světové válce, a snah o optimální vyjádření toho, co spojuje církve, vzešlé z evropské reformace 16. století. Církve, které se k této konkordii připojily, vyhlásily tímto aktem plné vzájemné společenství. Plné společenství znamená uznání práva na samostatnou existenci po stránce instituční, bez jakékoli podřízenosti jedné církve církvi druhé a zároveň také tzv. společenství „kazatelny a stolu Páně“. Vyhlášením konkordie byl sice ukončen dlouhý proces přípravy, ale zároveň nastartován proces delší a trvalejší: proces prohlubování vyhlášeného společenství službou a svědectvím. 31. října 2003 změnilo Leuenberské společenství své jméno na Společenství protestantských církví v Evropě (anglická zkratka CPCE). 3. synod církví Leuenberského společenství v ČR usnesl ponechat stávající název „Církve leuenberského společenství v ČR“.

(zdroj: Ekumenická rada církví v ČR - s použitím článku J. Klubalové pro časopis Getsemany)